Archive | มิถุนายน, 2024

depa มอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

Posted on 14 มิถุนายน 2024 by admin

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” (The Smart City Leadership Program #4–SCL#4) โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 47 ท่าน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา


พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนากร เอี่ยมสกุล Business Development Manager,บริษัท Bedrock Analytics ได้บรรยายในหัวข้อ “Data Platform และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” และรับฟังบรรยายในหัวข้อ Smart City Promotion & Incentive นำโดย คุณสักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วย คุณชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณปรมะ ไชยะสุชีวะ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากนั้นได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครยะลา” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยผู้เข้าเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” ยังได้นำเสนอผลของ Design Thinking Workshop ที่ได้ระดมความคิดแก้ปัญหาเมืองในทั้ง 7 Smarts โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปวางแผนเชิงนโยบาย ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ


ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4)  มีจำนวน 47 คน คือ นายกฤษฎา คัมภีรภาพ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด  นางสาวกัลยานี พรพัฒนกุลฑล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น บริษัท อี เอส อาร์ ไอ(ประเทศไทย)  จำกัด  นางสาวกานติ์ชนิต สิเนรุราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด   ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา  นายเกรียงไกร  ไชยประภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว  ดร.เกรียงศักดิ์  ศิวะสนธิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  นายคเณศวร์ ศรีชุม    ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด  นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา  นางสาวจินดารัตน์ ชโยธิน  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวจีระภา พานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด  จ.สมุทรปราการ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   นายเฉลิมรัฐ วงศ์สวาสดิ์    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดร.ชลธิชา ชัยศิริรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์   นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวฐิติมา จันทร์บาง  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กูรู สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  นางสาวดารัณ ไชยพิณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด  นายเดชา นุชพุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย   นายธีธัช จึงกานต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด  พ.อ.นพ.ธีรศักดิ์ พุ่มสีทอง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายนุชา มนตรีเศวตกุล รองประธาน บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด   นายปราบศักดิ์ ทองระอา ผู้อำนวยการฝ่ายงานขาย บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  นายพรณรงค์ สุวรรณเทวรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ชวริน จำกัด นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย  นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กีรติ พัฒนา 2020 จำกัด  นางภรปภัช ธนะวัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมาทัศน์ ไววิริยะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน บริษัท ขอร์ก เทคโนโลยีส์ จำกัด  นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  นายรัฐการ วัลภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด นายรัฐวุฒิ บุตราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน จ.สกลนคร  นายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิชัย สีสุด รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร  นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมหมาย ลูกอินทร์รองปลัดเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา นายสิทธิโชค กิตติโสภาวดี ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  นายสิทธินันท์ ทองใบ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด  นายอติเทพ ธัญญกสิกล นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์  ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา ผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่อัจฉริยะ  สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Comments (0)

NGG JEWELLERY เปิดตัวแบรนด์ใหม่ลงตลาดเพชรแท้ “DIAMOND TODAY” เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ซื้อเครื่องประดับชิ้นแรก…

Posted on 08 มิถุนายน 2024 by admin

          NGG JEWELLERY  อาณาจักรเครื่องประดับเพชร ทอง อัญมณี และ นาฬิกา ตอกย้ำการเป็นผู้นำแบรนด์เครื่องประดับครบวงจร ดีเดย์เปิดตัว แบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ชูคอนเซ็ปต์ for everyday brilliant  เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่ซื้อเพชรชิ้นแรก เน้นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ที่ต้องการใส่เครื่องประดับในทุกๆวัน  เพิ่มความมั่นใจในชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องประดับชิ้นแรกสำหรับทุกคน พร้อมเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk โดดเด่นด้วยดีไซน์มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา สวยงามด้วยเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวน มีความโดดเด่นแตกต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น และมีสไตล์การฝังเพชรถึง 3 แบบ สนใจเครื่องประดับชิ้นแรก everyday look เลือกซื้อได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ…

          นางสาวจิรารัตน์ เกยไธสง  ผู้จัดการแบรนด์ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ “NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) เปิดเผยว่า NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 40 ปี ล่าสุดดีเดย์เปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ “Diamond Today” ภายใต้คอนเซ็ป for everyday brilliant  โดยวางตำแหน่งของสินค้าให้เป็นแบรนด์เครื่องประดับที่เน้น ชื่นชมความงามในทุกวันๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ เปรียบดัง  Diamond Today เสริมความมั่นใจให้สาวๆ กล้าที่จะแต่งตัว ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็สวมใส่ได้ให้การใส่เครื่องประดับเพชร ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มซื้อเครื่องประดับ หรือเริ่มสะสมเพชรชิ้นแรก

โดยคอลเลคชั่นใหม่ฯ นี้นับเป็นCelebrate the beauty of everyday  คือการชื่นชมความงามในทุกๆ วัน ผ่านความเรียบง่ายของเครื่องประดับ ที่เน้นความสวยงามของเส้นสายของเครื่องประดับที่ดูสะอาดตา และการออกแบบที่เรียบง่าย โดยในคอลเลคชั่นนี้เราเชื่อว่าความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ในความเรียบง่ายของการแสดงออก (Quiet Luxury) ซึ่งแหวน Band Ring ที่มีดีไซน์ออกมาเรียบง่ายเหนือกาลเวลา มีความรู้สึกลึกซึ้ง ลึกลับ ดูแล้วมีอำนาจและสง่างามกว่าดีไซน์มินิมอล ด้วยเรามีกระบวนการผลิตที่ประณีต ตัวแหวนจะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆ เพื่อให้สามารถสวมใส่ได้ในทุกๆ วันและเข้าได้กับการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นการไปทำงาน หรือโอกาสพิเศษ ก็สามารถเลือกแหวนในคอลเลคชั่นนี้มาสวมใส่ได้  ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป

สำหรับแบรนด์  “Diamond Today”  นับเป็นการเปิดตัวคอลเลคชั่นแรก Urban Minimal Girl Talk ที่มีความโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มินิมอล เน้นความเรียบง่าย เหนือกาลเวลา มีความสวยงามของเส้นสายและรูปแบบของก้านแหวนที่แต่ละแบบจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันในสไตล์ Quiet Luxury ผ่านดีไซน์ก้านแหวนถึง 5 รุ่น คือ

  1. Life style สไตล์บางเบา ลุคสาวหวาน เหมาะกันคนที่เริ่มใส่เครื่องประดับชิ้นแรก
  2. Soft edge style ตัวเรือนมีกิมมิคด้วยขอบแบ่งชั้นตัวเรือนเล็กๆ เพิ่มดีเทลแหวนแถวน่าสนใจ
  3. Gentle Style แหวนแถวมีขอบด้านข้าง โดดเด่น ดูแข็งแรงแต่ทันสมัยเหมาะกับสาวมั่นใจ
  4. Medium Style ก้านแหวนสไตล์สุดคลาสสิค ยอดนิยมตลอดกาล เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
  5. Comfort Style สไตล์เด่นชัดด้วยหน้าแหวน 4 mm ก้านแหวนสวมใส่สบายนิ้ว แต่แข็งแรง เหมาะกับสาวแกร่ง

นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกความหนาของก้านแหวนได้ตั้งแต่ 2 mm – 4 mm ที่พิเศษสุดคือในคอลเลคชั่น Urban Minimal Girl Talk จะมีสไตล์การฝังเพชรให้ลูกค้าได้เลือกถึง 3 แบบ ด้วยกันคือ
1. Single Diamond สไตล์มินิมอล ฝังเพชร 1 เม็ด  ตรงกลางแหวนเป็นกิมมิค 2. Triple Diamond ฝังเพชร 3 เม็ด ติดกันตรงกลางหน้าแหวน เพชรเด่นชัด ระยิบระยับเล่นแสง 3. Surround Diamond สไตล์ฝังเพชร 3 เม็ดกระจายก้านแหวน ดีไซน์เก๋ และเท่ห์ในวงเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาวๆที่มีความหลากหลายในทุกสไตล์ ที่ชื่นชอบเพชร ช่วยเสริมความมั่นใจและโดดเด่นไปกับ Diamond Today ในทุกๆวัน

สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องประดับ everyday look หรือเครื่องประดับชิ้นแรกให้กับตัวเองในราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 9,500 บาทขึ้นไป ไม่ว่าจะสไตล์ไหนก็ช่วยเสริมความมั่นใจ  ท่านสามารถเลือกซื้อ Diamond Today ได้แล้วที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ เซ็นทรัลเวิร์ด, เซ็นทรัลอยุธยา, เซ็นทรัลเชียงใหม่, เซ็นทรัลนครสวรรค์, เซ็นทรัลนครปฐม, เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลระยอง, เซ็นทรัลศรีราชา, เซ็นทรัลเวสวิล, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต, จังซีลอนภูเก็ต และ เทอมินอลพัทยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02- 821-5983 เว็บไซต์ https://nggjewellery.com/ Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

Comments (0)

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน CDG

Posted on 07 มิถุนายน 2024 by admin

DSC_0531_resize

      นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี (ที่5จากซ้าย) ประธานบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa)  พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่7  จำนวนกว่า 90 คน  อาทิ นายกริช วิโรจน์สายลี  นายธีระทัศน์ เกิดช่วย  นางเพลินพิศ ศรีภพ เป็นต้น  เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services รวมถึงหัวข้อ Gaining Competitive Edge with Data Intelligence”  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

DSC_0640

Comments (0)

เรื่องล่าสุด