Archive | มิถุนายน, 2022

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

Posted on 27 มิถุนายน 2022 by admin

DSC_3086-1_resize

           ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

DSC_2924_resize

การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Creator Space (NEXT), Future Tales Lab , The Forestias , อมตะซิตี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

สำหรับรายชื่อผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน ดังนี้

 1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 2. นายกฤศ โกษานันตชัย             ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. นายกฤษฎา ปานบำรุง เลขานุการ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษรฎร์ธานี
 4. นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด
 5. นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
 6. นายไกรพุฒิ อินทรโยธา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นิวไดซ์ จำกัด
 7. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรี  สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
 8. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา                 อาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 9. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
 10. ดร.ฉัตรชัย พิศพล                 รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 11. นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 12. นายชัชชนม์ เกษศรี                 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
 13. นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง  บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
 14. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ รองหัวหน้าสายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 15. นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก
 16. นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
 17. นางสาวชุติพร เสชัง                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย
 18. นายฐิติน บัวทอง                 ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
 19. นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 20. นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนคร  สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
 21. ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 22. นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา
 23. ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
 24. นายธนวัฒน์ ยอดใจ                 นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
 25. นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์ นายกเทศมนตรีเมือง  สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน
 26. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนคร  สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
 27. นายนคินทร์ ปิยารมย์ ผู้อำนวยการ Global Business  บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 28. นายประจวบ คำหงษา ผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
 29. นายประภัสร์ ภู่เจริญ                 นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
 30. นายปราชญา รัตตมงคล หัวหน้าบริหารการเงิน  บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
 31. นางสาวพลอยไพลิน ธนกิจวรบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์  บริษัท ดิจิตอล ซิตี้ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 32. นายพรชัย เอี่ยมสุกใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินโนซิตี้ จำกัด
 33. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 34. นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 35. นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
 36. นายภาวิต บุญชละ                 รองนายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
 37. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท                 รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 38. นายยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา เลขานุการ รองประธานกรรมการฝ่ายขายสายงานช่องทางธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 39. แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 40. นายรณชัย จิตรวิเศษ                 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
 41. นายรังสิต บุญญเศรษฐกุล ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
 42. นางสาวรัศมี สืบชมภู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด
 43. นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
 44. นางวนิดา ทาร์ดิเวล                 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด
 45. ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 46. นางสาววิชชุดา มณีณัฏฐกิตติ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท ดิจิทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 47. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
 48. ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
 49. นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 50. นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ              ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 51. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
 52. นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมือง  สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง
 53. นายสราวุธ วงศ์ศุภลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็ค ฟินิกซ์ จำกัด
 54. นายสุประวัติ อยู่พัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
 55. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 56. นายสุเมธ รอดรัตน์                 นายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสิเกา
 57. นางสาวสุวภัทร คำกวน เลขานุการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
 58. นางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
 59. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต      รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
 60. นายอัญชิกา อุทัย                      เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา
 61. นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์             กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
 62. นายเอกกร รัตนเอกกวิน      หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
 63. ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก      รองอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments (0)

2 สาวเซเลป ชวนคนไทยช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้ ในโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ”

Posted on 21 มิถุนายน 2022 by admin

280643821_5771418266206182_90817_resize

           ด้วยความเมตาของผู้มีจิตศรัทธาอันแรงกล้าของทุกท่านร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำเป็นต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ทำให้พวกเขาเหล่านั้นเดินข้ามฝ่าวิกฤติมาได้  และวันนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญหลังวิกฤติเริ่มจะคลี่คลาย พวกเราจะได้รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อเดินจูงมือน้องๆ ผู้พิการ ได้เดินต่อไปอย่างมีศักยภาพให้อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างสง่างาม สามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและไม่เป็นภาระต่อสังคม ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสร้างโอกาสในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอมา แม้จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทรายื่นมือเข้ามาช่วย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะผู้พิการเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้…

 “ข้าว” นับว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.)  จัดโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ขึ้นเพื่อรณรงค์จัดหาข้าวสารให้เพียงพอกับการบริโภคของน้องๆ ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งแต่ละวันจำเป็นต้องใช้อาหารและสิ่งของจำเป็นจำนวนมากเพื่อให้น้องได้อิ่มท้อง มีพลังในการทำกิจกรรม เรียนหนังสือ และฝึกอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีสมาธิ  ขณะเดียวกันโครงการฯ ยังช่วยเหลือชาวนาที่ขายข้าวสารโดยตรงถึงผู้บริโภคในราคายุติธรรม จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน 300 บาท เพื่อซื้อข้าวสาร 10 กก. ธกส.จะร่วมสมทบอีก 10 กก. ทันที โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

คุณแคท -วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1_resize

คุณแคท – วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวย “แคท มีลูกชายวัยเรียนรู้ เลยรู้ดีว่าอาหารเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาของเด็กๆ หากเขาได้อิ่มท้อง พักผ่อนให้เพียงพอ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมจะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ แคทมองว่าน้องผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ ถือว่าโชคดี แคททราบดีว่ามูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือให้คนพิการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ได้ให้การพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และฝึกอาชีพต่างๆที่หลากหลาย เช่น ครู เจ้าหน้าที่สำนักงาน โปรแกรมเมอร์ ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบแม่พิมพ์ คอลเซ็นเตอร์และอีกหลากหลายอาชีพ ให้เขาเหล่านี้ได้มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการนี้ถือว่าดีมาก เราช่วยให้น้องได้อิ่มท้องในระหว่างที่เรียนฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มูลนิธิฯ  ขณะเดียวกันยังช่วยชาวนาให้มีรายได้จากการขายผลิตผลและมีทุนในการทำนาต่อไป เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายข้าวสารของชาวนา สร้างวิถีสังคมแห่งการแบ่งปันและเห็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวนาไทย เรียกว่าโครงการนี้ ทำให้เกิดสังคมการแบ่งปัน เพราะมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันคะ”

คุณชะเอม – ม.ล.เอวิตา ยุคล สาวไฮโซคุณแม่มือใหม่วงการสังคมที่เรารู้จักกันดี  “อาหารนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆในการดำรงชีวิต หากเราขาดอาหารหรือได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราได้ ตอนที่ทราบว่ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการซึ่งเป็น

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นั้น ได้จัดโครงการรณรงค์ให้บริจาคข้าวสารให้กับผู้พิการในโครงการฯนี้ ดีใจกับน้องๆคะที่มีมูลนิธิฯดีๆ ได้จัดโรงเรียนประจำที่ต้องดูแลผู้พิการที่อยู่ในความดูแลในหลายๆ อย่าง เช่น ที่พัก อาหาร อุปกรณ์การศึกษา การจัดการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมาย

S__137691669_resize

“ชะเอม ยังทราบอีกว่าปัจจุบันยอดผู้บริจาคลดน้อยลงด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนพิการอย่างยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสารที่แต่ละปีใช้มากถึง 70 ตัน หากผู้พิการได้กินข้าวอิ่มท้อง ก็จะมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และยังได้ช่วยชาวนาให้มีรายได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำบุญเพียงครั้งเดียวแต่ได้บุญถึงสองต่อทีเดียวคะ หรือใครจะบริจาคสิ่งของอื่นๆที่จำเป็น นอกจากเป็นข้าวสาร ไม่ว่าจะเป็นพวกของแห้งต่างๆ ของใช้อื่นๆ ยาสีฟัน สบู่ เสื้อผ้า แชมพู หรือจะเป็นเงินก็ได้ ล้วนจำเป็นต้องการใช้ชีวิตของผู้พิการทั้งสิ้นคะ”

 สำหรับผู้มีจิตการกุศลที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการ และช่วยเหลือชาวนา สามารถบริจาคข้าวสารโดยตรงที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี  หรือจะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0  ซึ่งท่านบริจาคเงิน 300 บาท สามารถซื้อข้าวสารได้ 10 กก. และทาง ธกส. จะบริจาคข้าวสารสมทบให้อีก 10 กก. ทันที ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสาร หรือบริจาคข้าวสารจะได้รับใบเสร็จการซื้อข้าวสารจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ส่วนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมสนับสนุนโครงการในด้านอื่นๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 572 4042  ต่อ 8300 หรือ 089 936 7598 สนใจรายละเอียดผ่านช่องทางเวปไซด์ www.mahatai.org

Comments (0)

ปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย.65

Posted on 21 มิถุนายน 2022 by admin

DSC_8932_resize_resize

          นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมด้วย ผศ.ดร.นาถรพี  ตันโช คณบดี คณะบริหารธุรกิจ, ผศ.ดร.สันติกร ภมรปฐมกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อนิวซีแลนด์ จัดงาน Open House ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (Business Foundation Studies Programme) เปิดรับสมัครถึง 30 มิ.ย.65   ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) (ชั้น 7 ศูนย์การค้า DD Mall เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)

DSC_8942_resize

หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เกิดจากความร่วมมือของ RMUTT และมหาวิทยาลัย OTAGO ของนิวซีแลนด์  เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆม.5-ม.6 เรียนปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนบินไปเรียนต่อป.ตรีที่นิวซีแลนด์ โดยเรียนที่ไทย 1 เทอม และไปต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์เพียง   3 ปีกว่า  สามารถเลือกเรียนต่อได้ทุกมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรธุรกิจ การท่องเที่ยว และศิลปะศาสตร์ในหลากหลายสาขา เช่น  Communication Studies,  Economics, Film and Media Studies, Psychology,  Sport Development and Management , Statistics และอื่นๆ  เมื่อเรียนจบป.ตรีแล้ว ยังสมารถทำงานที่นิวซีแลนด์ได้สูงสุด 3 ปี น้องๆที่สนใจ (ต้องจบ ม5. หรือ ม.6 และผลสอบ IELTS 5.5) สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  พร้อมรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เมื่อเลือกเรียนปริญญาตรีกับม.โอทาโก สมัครด่วน หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ http://line.me/ti/p/%40nzenglish

Comments (0)

“ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” เพื่อโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส

Posted on 17 มิถุนายน 2022 by admin

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ “POP” และ นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ มอบเงินบริจาค พร้อมอะไหล่รถยนต์และอะไหล่ยาง สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส เพื่อสานต่อโครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” โดยมี พลอากาศโท ศ.นพพล  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก  สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นายอัครเดช  ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานมูลนิธิพระดาบส เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมกับ ธกส. ชวนคนไทยใจบุญ ช่วยน้องพิการได้อิ่มท้อง ช่วยชาวนามีรายได้…

Posted on 15 มิถุนายน 2022 by admin

              มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ  องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธกส.)  จัดโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ”  เพื่อหาข้าวสารให้เพียงพอให้กับผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ รวมทั้งยังได้ช่วยเหลือชาวนาซึ่งขายข้าวสารโดยตรงถึงผู้บริโภคในราคายุติธรรม เผย! ทำบุญเพียงครั้งเดียวแต่ได้บุญถึงสองต่อ…  จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญทั่วประเทศร่วมบริจาคเงิน 300 บาท เพื่อซื้อข้าวสาร 10 กก. ธกส.ร่วมสมทบอีก 10 กก. ทันที!!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายนนี้ โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จจากมูลนิธิฯ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย…

             ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดเผยถึงโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ว่าได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  เพื่อรณรงค์หาข้าวสารสำหรับนักเรียนและนักศึกษาพิการของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้ได้เพียงพอกับการบริโภคในระหว่างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และฝึกอาชีพ  เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายข้าวสารของชาวนาไทยให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เหมาะสม สร้างวิถีสังคมแห่งการแบ่งปันและเห็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวนาไทย

“การสนับสนุนของ ธกส. ช่วยให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สามารถช่วยเหลือให้คนพิการได้ต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และฝึกอาชีพสู่การมีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ชาวนายังมีรายได้จากการขายผลิตผลและมีทุนในการทำนาอย่างต่อเนื่อง สามารถเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้ และที่สำคัญสังคมเกิดการแบ่งปันและตระหนักถึงความสำคัญของสินค้าทางการเกษตรของชาวนาไทยมากขึ้น”

เป็นที่ทราบแล้วว่า มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการนั้น เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านคนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ที่จัดการด้านศึกษาเพื่อให้คนพิการสู่การมีงานทำที่มีคุณค่ามากว่า 40 ปีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำและดูแลทุกเรื่อง อาทิ ที่พัก อาหาร อุปกรณ์การศึกษา การจัดการศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนักเรียน – นักศึกษาพิการและเจ้าหน้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 800 คน ปัจจุบันผู้บริจาคลดน้อยลงด้วยสภาวะต่างๆ จึงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนพิการอย่างยากลำบาก จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาหรือผู้สนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสารที่แต่ละปีใช้มากถึง 70 ตัน ดังนั้นโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ… ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้พิการให้ได้อิ่มท้อง มีกำลังใจการดำเนินชีวิตต่อไป

          ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กล่าวว่า เป็นนโยบายของ ธกส. ที่ต้องการยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิ และมุ่งมั่นกับภารกิจพัฒนาชนบทภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมุ่งมั่นต่อพันธกิจที่มีต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรฯ ทั้งนี้การดำเนินโครงการ “ทำบุญรับปีเสือ…ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ในครั้งนี้เป็นการรณรงค์ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในปีใหม่ 2565 โดยการบริจาคข้าวสารหรือบริจาคเงินซื้อข้าวสาร สำหรับการบริโภคของนักเรียนและนักศึกษาพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ  ซึ่งนอกจากจะทำให้มูลนิธิฯ มีข้าวสารที่เพียงพอสำหรับการดูแลคนพิการได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้มีช่องทางการจำหน่ายข้าวสารที่ส่งตรงถึงผู้บริโภคในราคายุติธรรมโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำบุญเพียงครั้งเดียวแต่ได้บุญถึงสองต่อ ทั้งช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสทางการศึกษาสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน และช่วยให้ชาวนาให้มีรายได้อีกด้วย

ท่านสามารถเข้าร่วม โครงการ “ทำบุญรับปีเสือ…ช่วยชาวนา เลี้ยงคนพิการ” ได้ด้วยการบริจาคข้าวสารโดยตรงที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี  หรือจะร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0  ซึ่งท่านบริจาคเงิน 300 บาท สามารถซื้อข้าวสารได้ 10 กก. และทาง ธกส.จะบริจาคข้าวสารสมทบให้อีก 10 กก. ทันที ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสาร หรือบริจาคข้าวสารจจะได้รับใบเสร็จการซื้อข้าวสารจากมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  ส่วนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมสนับสนุนโครงการในด้านอื่น ๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 572 4042  ต่อ 8300 หรือ 089 936 7598

Comments (0)

เรื่องล่าสุด