Archive | มิถุนายน, 2023

เปิดแล้ว! หลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติฯ มั่นใจ! ส่งเสริมอาชีพได้ยั่งยืน

Posted on 28 มิถุนายน 2023 by admin

          สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เปิดหลักสูตร พัฒนาเพื่อฝึกงานคอมพิวเตอร์ ให้แก่คนพิการฟรี!  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  เน้นฝึกฝนและพัฒนาเต็มศักยภาพ ในวิชาชีพอันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผู้พิการที่เข้าอบรมจะได้รับสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill หวังจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  เผยมีผู้พิการเข้าฝึกงาน ม 35 จำนวน17 คน มาจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย วอนสังคมเมตตาสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้พิการได้ที่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์  สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

          นายสุเมธ พลคะชา  ผู้อำนวยการ  โครงการสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติคนพิการ ภายใต้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  เปิดเผยว่า จากการที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ริเริ่มงานสถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติขึ้นเมื่อปี พศ..2565 โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสู่อาชีพแก่คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  ทั้งคนพิการในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  บริการจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทำเพื่อให้คนพิการมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน  โดยปี2566  นี้ ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตรพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นต้น ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม MS Office การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบระบบและการทำรายงาน ทั้งนี้ได้เปิดอบรม software ต่างๆ ใช้ระยะเวลาในการฝึก6  เดือน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ในเนื้อวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกและเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ โดยมีการ Re-Skill, Up-skill และ New Skill รองรับการเปลี่ยนแปลงจาก Social Disruption อีกทั้งบริการจัดหางานสำหรับผู้รับการฝึกที่มีทักษะเพียงพอ ให้ได้มีงานทำทุกคน  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้พิการเข้าฝึกงาน ม35 จำนวน 17  คนจากภาคเหนือและภาคกลางของไทย

“เรามองว่าอาชีพไม่ใช้เพียงแค่หารายได้เพียงพอกับการยังชีพเท่านั้นแต่อาชีพยังหมายถึงการแสดงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ คนพิการจึงต้องการอาชีพ ต้องการพึ่งพาตนเอง มีคุณค่าต้องตนเอง ต่อครอบครัวและสังคม สถาบันฯ จึงต้องการส่งเสริมคุณค่านี้แก่ผู้พิการ  ได้ฝึกทักษะการทำงาน และเป็นศูนย์กลางส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการในประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. จัดการศึกษาสู่การมีงานจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ (Education to Employment) 2. ฝึกทักษะอาชีพหรือฝึกงาน  (Internship)  3.  เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ บริการสถานที่ ทำงานร่วม
(Co-working space) และพื้นที่จัดตั้งสำนักงาน (Office space) หรือ ดำเนินธุรกิจต่างๆ 4. ส่งเสริมอาชีพคนพิการในพื้นที่และเครือข่ายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างครบวงจร”

เรียน Photoshop โดยอาจารย์ Jeffry (2)_resize

ทั้งนี้ เราได้ออกแบบหลักสูตรโดยเน้นความต้องการของตลาดเป็นตัวตั้ง โดยมีเนื้อหาสาระด้าน “ความพิการศึกษา”  (Disability Study) และทักษะการดำรงชีวิตอิสระ โดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ และเพศของคนพิการที่สมัครเข้าเรียน ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองหลักสูตรโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ สถาบันการศึกษาหรือภาคภาคธุรกิจเอกชนอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งการฝึกทักษะนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้พิการที่มุ่งเน้นเพิ่มทักษะให้สามารถทำงานได้จริง  อย่างมีคุณภาพ โดยรับงานจริง จากสถานประกอบการในเขตพื้นที่  EEC โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ  คนพิการไม่จำกัดประเภทความพิการ ความรู้พื้นฐาน และอายุ  คนพิการไทยและภูมิภาคอาเซียน

สำหรับหลักสูตรที่สถาบันฯ  เปิดอบรมน่าสนใจ อาทิ หลักสูตรด้านการเกษตร (เศรษฐกิจพอเพียง)   หลักสูตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร Social Enterprise ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น  โดยมี มูลนิธิฯเป็นผู้รับผิดชอบและบริหารจัดการโครงการ  ทั้งนี้จึงขอ เชิญชวนธุรกิจภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทราร่วมให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการได้ที่  สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคน หรือบริจาคผ่านเลขที่บัญชี 3424736274 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ออมทรัพย์ ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้

เรียน Photoshop โดยอาจารย์ Jeffry_resize

“ด้วยจุดแข็งของสถาบันซึ่งมีประสบการณ์ที่ทำงานด้านคนพิการและการฝึกอาชีพคนพิการ ด้านธุรกิจ และเทคโนโลยีดิจิทัลมากกว่า 30 ปี อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรคนพิการ ซึ่งมีผลงานและความน่าเชื่อถือของมูลนิธิพระมหาไถ่ ฯ ซึ่งเราคาดว่าจะเกิดรูปแบบการส่งเสริมอาชีพคนพิการที่สามารถขยายผล ได้ทั่วประเทศ รวมทั้งภูมิภาคอาเซียน คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ คนพิการและครอบครัวมีอาชีพและการทำงานที่ยั่งยืน พร้อมๆกับสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและกินดีอยู่ดีของประชาชน” นายสุเมธ พลคะชา กล่าวในท้ายสุด

Comments (0)

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่6 ศึกษาดูงาน Google Thailand

Posted on 13 มิถุนายน 2023 by admin

          นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa) นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 คน อาทิ นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม น.ส.นวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ นายยศกร ฟอลเล็ต เป็นต้น โดยมี คุณเอพริล ศรีวิกรม์  Country Manager, Google Cloud Thailand ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงานและฟังบรรยายหัวข้อต่างๆ อาทิ “Google’s Cutting Edge Technologies เพื่อกระบวนการ Digital Transformation” เป็นต้น เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ กูเกิล ไทยแลนด์  ถนนเพลินจิต เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

“ดีป้า” มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6

Posted on 12 มิถุนายน 2023 by admin

          ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ 109 ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 และกิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม เชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป…

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 ราย จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ดีป้า)  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม คุณสมัย ลี้สกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเกษตรและสหกรณ์ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณอรนุช
ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผลงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่เครื่องมือเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลในอนาคต

พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การผลักดันประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลก ยุคใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและครอบคลุม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่ “รู้” แต่ต้อง “เข้าใจ” “ทำได้” และ “ทำเป็น” ตลอดจนการดึงดูดการลงทุน และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่า ผู้นำยุคใหม่จากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สร้างผู้นำยุคดิจิทัลรวมกว่า 500 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ล่าสุด คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6  มีจำนวน 109 คน อาทิ คือ นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา นางกิ่งโพธิ์เงิน ภูมิมศักดิ์ นางสาวกีรตยา เลิศธภัทรกุล นางสาวกุลณภัทร  ยอดวิเศษ นางกุลปรียา พุทธฤดีสุข นายเกรียงศักดิ์ สมนิมิต นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล นางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธุ์ นายคงพันธ์ ฉมารัตน์ นายครองชัย ตรีสัตย์ นางจารุพรรณ  อินทรรุ่ง นายจิรพล  ตังทัตสวัสดิ์ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ นางสาวเจตต์ปรียา ประภาเพ็ญสุข นางสาวชญานันท์ ศรีสกุลเตียว นางสาวชมนาถ  พรสมผล ดร.ชวลิต นิ่มลออ นายชาคริต  ทีปกรสุขเกษม นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา นางชุติลักษณ์ พานิชชีวะ นายเชษฐา  ศุภวราสุวัฒน์ นายฐิตกร อุษยาพร นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ดร.ณรงค์พนธ์  บุญทรงไพศาล นายณัฐ  เหลืองนฤมิตชัย นางสาวณัฐฐินี แก้วสะอาด นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร นายณัฐพล สืบอ่ำ นายดอน  เกษมธนโชติ นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล นายธนพงษ์  จิรธนาคุณ นายธนพล  กองบุญมา นายธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์ นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง นายธวัชชัย ศรีทอง นายธวัชชัย เสรีวัฒนพงษ์ นายธานินทร์ พานิชชีวะ นายธานี ศรีกุญชร นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร นายธีรัส  บุญ-หลง นางสาวนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ นางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์ นายนิติ  เมฆหมอก นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นางบัณจง ธนะแพสย์ ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก นางบุปผา กวินวศิน ดร.ปณิตา ชินวัตร นายประเทือง  เผ่าดิษฐ นายปริสุทธิ์  ชินอมรพงษ์ นายพงษ์ชัย วงศ์ชัยชินศรี ผศ.ดร.พร  วิรุฬห์รักษ์ นายพีรพงศ์ กรินชัย นางภัทรพร มิลินทสูต นางสาวภัทรา สุวรรณเดช นายมณฑล นุ่นละออง ดร.มนธ์สินี  กีรติไกรนนท์ นายมนยศ  วรรธนะภูติ นายมนินทร์ อินทร์พรหม  นางมรกต  ยิบอินซอย นางมาลินี  ภาวิไล นายยศกร  ฟอลเล็ต นางยอดฤดี  สันตติกุล นายรังสรรค์  พวงปราง นายรัชฏ จิรโชติกำจร นางสาวรัศมี ตรีพรเจริญ นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ดร.ฤทธิกร ภูมิมศักดิ์  นางสาวลักษณ์ชฎา หวังพนาวงศ์ ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ นายวรการ จงพิพัฒนสุข นายวรเศรษฐ์  องค์สรานนท์ นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น นางวริชยา ตำนานจิตร นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา นายวสวัต  ชวลิตธำรง นายวิชัย  สุขในใบบุญ นายศานิตย์ ภู่บุบผา นางสาวศิราณี ธนาวัฒนวิภาค ดร.ศิรินทร์  นิติเนาวรัตน์ นายศิริพงค์  สิทธิ์บูรณะ นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ นายศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ รศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ นายสมชาย ตรีรัตนนุกูล นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง พันเอกสรไชย์ ปานเจริญ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ นางสาวสิริน  ธนศรีวนิชชัย นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ นางสาวสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์ นายสุเมธ  สุรบถโสภณ นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ นางอติพร ประทีปมงคล นายแพทย์อภิชาต  วชิรพันธ์ นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ  นายอรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากร  พันเอกอรรถวุฒิ  จันทร์ศุภฤกษ์ นางสาวอรอุมา  มั่นศิลป์ ผศ.นพ.อาทิตย์  บุญยรางกูร นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

“ดีป้า” มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th

Comments (0)

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by admin

          ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง  : growth mindset  ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ – ความสุขในการทำงาน รวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี นายแพทย์ อดิศร วิตตางกูร  ให้การต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

Comments (0)

คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO รุ่นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by admin

         นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธาน Digital CEO#6 พร้อมผู้แทนคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6 อาทิ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุเมธ สุรบถโสภณ นายนิติ เมฆหมอก นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล เป็นต้น ร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมมอบเงิน ทีวีและอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบฯ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

เรื่องล่าสุด