Archive | มกราคม, 2020

“ดีป้า” ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ ๓

Posted on 15 มกราคม 2020 by admin

DEPA_CEO3 Cover

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 2 รุ่น ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 จำนวน 84  คน แบ่งเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 44 คนและภาคเอกชน จำนวน 40 คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหาภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

          ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 147 คนแล้ว

การอบรม Digital CEO รุ่นที่ 3 จะมุ่งเน้นในการส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล และเกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำองค์กรแนวหน้า ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ รวมถึงมีการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเยอรมณี ดังนั้นผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 3 มีกำหนดการอบรมระหว่าง วันที่ 17 มกราคม – 30 พฤษภาคม 2563  อาทิ นายกษาปณ์ เงินรวงนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์  นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต นายณรงค์ แผ้วพลสง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย  รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล  นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม เป็นต้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ ๓

รายชื่อภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน ๔๔ คน

1.นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ด้านนโยบายและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

2.นายกษาปณ์ เงินรวง  ผู้ช่วยผู้จัดการและเลขานุการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

3.นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

4.นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5.นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation        สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

6.นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

7.นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

8.นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

9.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานี

11.นายณัฏฐา พาชัยยุทธ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมการบริหารภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

12.นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการ  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

13.นายทวีศักดิ์ มโนธรรม Director General of E-Government Center Ministry of Post and Telecommunications, Lao PDR

14.นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการรองประธาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

15.นางสาวน้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

16.นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

17.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

18.นางสาวปณาลี วิเศษสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

19.นายเผด็จ เจริญศิวกรณ์  รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

20.นางสาวพรพรรณ ไพบูลย์วัฒนชัย รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

21.นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22.รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

23.พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

24.นายมงคล วัลยะเสวี  รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) การประปาส่วนภูมิภาค

25.นายยู่สิน จิตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

26.นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้

27.นายวิรัตน์ ปราบทุกข์  ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

28.นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม   ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

29.นายศักรินทร์ ร่วมรังษี  ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

30.นางศิริรุ่ง สุขศรี   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

31.นายศุภรัชต์ อินทราวุธ   ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

32.นายสมเกียรติ กิมาวหา  ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

33.นายสมคิด จันทมฤก  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

34.นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

35.นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

36.นายสุชัย เจนพจนารถ   รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน องค์การจัดการน้ำเสีย

37.นางสุดาพร ไชยภูมิสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

38.นางสาวสุทิสา นาคเสน ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ การประปานครหลวง

39.นายสุนันท์ พูลธนกิจ   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

40.นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน

41.นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

42.นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

43.นางสาวอรดา เทพยายน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการ กสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

44. นางสาวอลิสา คงทน รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ  คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายชื่อภาคเอกชน 40 คน

45.นางสาวอาทิชา เอนคสัมพันธ์ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีจีเคดี จำกัด

46.นางสาวกฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด

47.นายกิตติคุณ โพธิวณากุล Executive Vice President  บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

48.นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์  กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อี.คิว.รับเบอร์ จำกัด

49.นายแซม ตันสกุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

50.นายณชพล สองทิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ที เอส 2003 จำกัด

51.นางณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

52.นายดาลิปกุมาร ปาวา  กรรมการบริษัท บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเชีย จำกัด

53.นายดุสิต เต็งไตรรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด

54.นายเดช ศรีเฟื่องฟุ้ง  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อินทิเกรเทด อินไซด์ จำกัด

55.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ บริษัท เวชธานี จำกัด(มหาชน)

56.นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ Metro Business Director บริษัท เอสซีจี   ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

57.นายธนภร ธนวันต์กิตติ   ผู้อำนวยการวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด

58.นายอราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

59.นายธีระพงษ์ ลอรัชวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด

60.นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด

61.นางสาวแบรนด้า ชู ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

62.นายปฐมภพ สุวรรณศิริ   หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63.นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด

64.นายปวิช ใจชื่น  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

65.นายพศิน กมลสุวรรณ รองประธาน บริษัท เคเอ็ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

66.นางสาวพิมพ์ชยา บุรินทร์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เน็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

67.นางสาวพิมพ์ลักษณ์ กิจเลิศนภา ผู้บริหาร บริษัท ออร์ก้า (ประเทศไทย) จำกัด

68.นายพิศุทธิ์ อารีมิตร  ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

69.นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

70.นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)  จำกัด (มหาชน)

71.นายรณยศ เลี้ยงอำนวย  Deputy Chief Executive Officer  บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนสโซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

72.นายรัชพล วงศ์สถิตย์พร Chief Information Officer Central Group

73.นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

74.นายวสันต์ ติรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟุล แอดแวนเทจ  จำกัด

75.นายวิสิทธิ์ เวียงนาค  Chief Technology Officer Acer Being Communication INC.

76.นายไวพจน์ หามาลา  ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

77.นายศรุต วานิชพันธุ์  Director of Sea (Thailand)

78.นายศักดา เด่นแดนโดม   ประธานบริหารกลุ่มบริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

79.นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข กรรมการบริหาร  วัฒนาพานิช กรุ๊ป

80.นายสมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

81.นายสหัสชัย อินลักษณะ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

82.นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์   Senior Utilities Solution Manager บริษัท จีไอเอส จำกั

83.นายสุภัค ลายเลิศ  กรรมการอำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

84.นายสุวิทัศน์ สุรสิงห์โตทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

*** ในการนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” รุ่นที่ ๓ ทุกท่านจะต้องรายงานตัวเพื่อเข้าร่วมการปฐมนิเทศหลักสูตร ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

Comments (0)

ดีไซเนอร์นิวซีแลนด์ ออกแบบผ้าไทยสไตล์เมารี ร่วมโชว์แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทยนานาชาติ

Posted on 14 มกราคม 2020 by admin

            มิสซิส คริสติน่า แมคเฟอร์สัน (Mrs. Christina Macpherson) ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมด้วยนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยส่ง มิส คีรี นาธาน (Ms. Kiri Nathan) แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นนำสัญชาตินิวซีแลนด์ร่วมออกแบบผ้าไหมไทยพร้อมโชว์ความงดงามของผ้าไหมไทยผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารีในการแสดงแฟชั่นโชว์ ‘แฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd Thai Silk International Fashion Week)’ ภายในงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 9”  โดยมี      มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมงานด้วย ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

            มิสซิส คริสติน่า แมคเฟอร์สัน เปิดเผยว่า การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-นิวซีแลนด์ ที่มีมายาวนานมากกว่า 60 ปีเพื่อเป็นการสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายโดยใช้ผ้าไหมไทยที่แสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์ใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย ผ่านเส้นทางการทูตไปยังทั่วโลก

โดย มิส คีรี นาธาน แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชั้นนำสัญชาตินิวซีแลนด์ กล่าวว่าผ้าไหมไทยที่ทอด้วยมือ เป็นผ้าที่สวยงามมากๆ ซึ่งชาวเมารีก็มีการทอผ้าเช่นกัน โดยทอจากเชือกและขนนก จึงได้นำผ้าไหมไทยที่มีเอกลักษณ์และความงดงามที่ทรงคุณค่า มาผสานกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี ให้ออกมาเป็นชุดร่วมสมัยสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส ซึ่งเราเน้นการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ทักษะการออกแบบและการนำเสนอต่างๆนั้นถูกวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ซึ่งได้เริ่มเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่การรู้จักผ้า วิธีการตัดผ้า เย็บผ้าทั้งมือ และเครื่องจักร จนถึงการขึ้นรูปผ้า และงานออกแบบ ซึ่งสำคัญมากๆ “ถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้ทุกอย่างให้ถ่องแท้ คุณก็จะไม่รู้จักการฉีกกฎ เพื่อให้ออกมาเป็นตัวของคุณเอง” ต้องผ่านการลองผิดลองถูกหลายครั้ง ทำซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ แล้วสร้างความแนวทางของตัวเอง

            ด้าน นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาดหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเปิดเผยว่า การร่วมงานครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้เห็นศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบของนิวซีแลนด์ โดยประเทศนิวซีแลนด์เองมีหลักสูตรการศึกษาทางด้านแฟชั่นและการออกแบบที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยด้วย โดยเปิดสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา โดยการศึกษาหลักสูตรแฟชั่นหรือการออกแบบในนิวซีแลนด์จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ ได้คิดนอกรอบลองเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะท้าทายหลักการออกแบบแบบดั้งเดิม และได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สั่งสมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้สอนที่เชี่ยวชาญ และเรียนรู้ทักษะของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาอาชีพในธุรกิจการออกแบบให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

โดยงานนี้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นจากมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังมีอาจารย์และน้องๆนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาร่วมชมแฟชั่นผ้าไหมนานาชาติในครั้งนี้ด้วยโดย น.ส.มณีพิสุทธิ์ ก๊วยสมบุญ หรือน้องมินนี่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล่าว่า การนำผ้าไทยมาผสมผสานกับวัฒนธรรมนานาชาติเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆ ตรงกับที่เรียนอยู่ตอนนี้พอดี ก็ถือเป็นโอกาสได้มาเปิดหูเปิดตาได้ดูผลงานระดับนานาชาติ ทำให้เราเห็นแนวทางในการเรียนได้หลากหลายมากขึ้น เช่นเดียวกับน้องปันปันน.ส.ศศิพิมพ์ พิบูลเจริญวงศ์ บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแฟชั่นโชว์นี้ ได้เห็นการออกแบบผ้าไทยในสไตล์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจ และน้องมิ้น น.ส.อิสรีย์ สิริคุณาสิน บอกว่าดีใจมากที่ได้เห็นผ้าไทยโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ โดยมีดีไซน์เนอร์จากนานาชาติมาร่วมกันออกแบบโชว์ผลงานกันสวยงามและตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก

Comments (0)

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Posted on 06 มกราคม 2020 by admin

พิธีบำเพ็ญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม เป็นปีที่ 12

ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการศึกษา สังคมสงเคราะห์ การแพทย์และสาธารณสุข

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบตศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเป็นสมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และทรงเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างที่ทรงมีพระชนม์ชีพนั้นได้ทรงปฎิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อความผาสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์หลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทย มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน ทุนหมอเจ้าฟ้า มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น

โดยงานพิธีบำเพ็ญอุทิศถวายครั้งนี้ พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลฯ ซึ่งมีคณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ คุณจงรักษ์ สังข์ประสิทธิ์, คุณหญิงอรศรี วังวิวัฒน์, ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์, พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ มาลากุล ณ นคร, ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ, พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์, จีรานุช ภิรมย์ภักดี, สุมัณฑนา โมกขะเวส, พันธ์พิไล-พันธ์ภิรมย์ ใบหยก, จุมพจน์ เชื้อสาย, มร.ฌาคส์ เมเยอร์, ผศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์, ปิ่นทิพย์ บูรณสถิตย์พร, พิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์, ชรินทร์ทิพย์  เดชะไกศยะ, พล.ต.ต.ชูเกียรติ-จิตรา ประทีปะเสน, ณัชชัย ถาวรธวัช, ภัทธิรา หาญสกุล เป็นต้น

Comments (0)

เรื่องล่าสุด