Categorized | ข่าว

depa มอบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4

Posted on 14 มิถุนายน 2024 by admin

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานมอบสัมฤทธิบัตรและกล่าวแสดงความยินดี ให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” (The Smart City Leadership Program #4–SCL#4) โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวน 47 ท่าน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา


พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธนากร เอี่ยมสกุล Business Development Manager,บริษัท Bedrock Analytics ได้บรรยายในหัวข้อ “Data Platform และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” และรับฟังบรรยายในหัวข้อ Smart City Promotion & Incentive นำโดย คุณสักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมด้วย คุณชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี และคุณปรมะ ไชยะสุชีวะ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากนั้นได้รับฟังบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางการสร้างเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครยะลา” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ โดยผู้เข้าเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม “ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4” ยังได้นำเสนอผลของ Design Thinking Workshop ที่ได้ระดมความคิดแก้ปัญหาเมืองในทั้ง 7 Smarts โดยมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปวางแผนเชิงนโยบาย ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม อันเป็นการจบหลักสูตรอย่างเป็นทางการ


ทั้งนี้ คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 4 (The Smart City Leadership Program #4 – SCL#4)  มีจำนวน 47 คน คือ นายกฤษฎา คัมภีรภาพ    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  น.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด  นางสาวกัลยานี พรพัฒนกุลฑล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโซลูชั่น บริษัท อี เอส อาร์ ไอ(ประเทศไทย)  จำกัด  นางสาวกานติ์ชนิต สิเนรุราช ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด   ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา  นายเกรียงไกร  ไชยประภา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา จ.สระแก้ว  ดร.เกรียงศักดิ์  ศิวะสนธิวัฒน์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)  นายคเณศวร์ ศรีชุม    ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด  นายคมน์อิชณน์ จันทร์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองสะเดา จ.สงขลา  นางสาวจินดารัตน์ ชโยธิน  ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวจีระภา พานคำ ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด  จ.สมุทรปราการ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ   นายเฉลิมรัฐ วงศ์สวาสดิ์    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดร.ชลธิชา ชัยศิริรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์   นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ชัยทัต แซ่ตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด  นางสาวฐิติมา จันทร์บาง  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  นายณพมิตร อภิษฎารัตน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กูรู สมาร์ท ดิจิตอล จำกัด  นางสาวดารัณ ไชยพิณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ บริษัท เค ทู เวนเจอร์ จำกัด  นายเดชา นุชพุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย   นายธีธัช จึงกานต์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด  พ.อ.นพ.ธีรศักดิ์ พุ่มสีทอง ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายนุชา มนตรีเศวตกุล รองประธาน บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด   นายปราบศักดิ์ ทองระอา ผู้อำนวยการฝ่ายงานขาย บริษัท รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  นายพรณรงค์ สุวรรณเทวรัตน์ กรรมการบริหาร บริษัท ชวริน จำกัด นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง  ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย  นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) นายพีรวุฒิ วิชัยดิษฐ กีรติกานต์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บริษัท กีรติ พัฒนา 2020 จำกัด  นางภรปภัช ธนะวัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ  องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายมาทัศน์ ไววิริยะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารงาน บริษัท ขอร์ก เทคโนโลยีส์ จำกัด  นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  นายรัฐการ วัลภา ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด นายรัฐวุฒิ บุตราช  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน จ.สกลนคร  นายลือกฤต มีสา ปลัดเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิชัย สีสุด รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและแผน  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายวินัย นนทะคุณ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จ.กำแพงเพชร  นายวินัย ไพบูลย์กุลวงษ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  นายวุฒิ วิพันธ์พงษ์    รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)  นายสมชาย ศรีกล่ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย จ.ปราจีนบุรี นายสมโภช ทองสุก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายสมหมาย ลูกอินทร์รองปลัดเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา นายสิทธิโชค กิตติโสภาวดี ผู้จัดการหน่วยบริการลูกค้า บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  นายสิทธินันท์ ทองใบ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิชาการ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด  นายอติเทพ ธัญญกสิกล นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุง จ.นครสวรรค์  ดร.อาภามาศ จันทร์เมฆา ผู้อำนวยการ สำนักศูนย์ธุรกิจและเมืองใหม่อัจฉริยะ  สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด