Archive | ตุลาคม, 2023

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล… ระดมทุน สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ

Posted on 31 ตุลาคม 2023 by admin

          สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เผย เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ ประกาศขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตกุศลร่วมสนับสนุนการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย.นี้ ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน  สนใจสมัครและโอนเงินช่วยเหลือผู้พิการได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้ที่  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089 9367598

          ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ เห็นควรให้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ  ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ใน พระบรม ราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมและโครงการของหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เพื่อส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ และเพื่อให้การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลบรรลุวัตถุประสงค์ทางคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันขอความกรุณาจากท่านสนับสนุนจัดการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ทั้งนี้ การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่  5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 4 โดยจะเปิดซ้อมก่อนการแข่งขัน 5 นาที สำหรับค่าสมัครแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 8,000 บาท และทีมทั่วไปทีมละ 5,000 บาท ซึ่งรูปแบบการแข่งขัน จัดแข่งขันทีมละ 3 คนๆละ 3 เกมส์ ส่วนประเภทการแข่งขันนั้นจะแบ่งออกเป็น 1.ประเภททีมละ3คนไม่จำกัดเพศและอายุ 2.ประเภททีมและประเภทบุคคล โดยมีกติกาการแข่งขันคือ 1.  แข่งขันประเภท ทีมละ 3 เกม 2. แข่งขันระบบพินล้ม เหลือคู่เป็น STRIKE   เหลือคี่เป็น SPARE  (*กรณีลูกตกราง จะคิดคะแนนเป็น0) 3. แข่งขัน 3 เกม นับคะแนนพินล้มสูงสุด  (*กรณีคะแนนเท่ากันจะพิจารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน) 4.ไม่มีการฟาล์วในระหว่างการแข่งขันและ5.การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

ด้านรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประเภทบุคคลชนะเลิศสามเกมสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสัญญาภัชระ สามารถ  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความฯ

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่นๆ อาทิ รองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศเกมเดียวสูงสุดรองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพบุรุษ สามเกมสูงสุด   รองชนะเลิศอันดับ1 ชนะเลิศสุภาพสตรี สามเกมสูงสุด รองชนะเลิศอันดับ 1 รวมทั้งรางวัลบู้บี้ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลเล่นเกมระหว่างแข่งขัน อาทิ บริการเครื่องดื่ม Soft Drink เสิร์ฟ ตลอดงาน  และอาหารด้วย รวมทั้งมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เป็นต้น

          ทางด้าน อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และภารกิจร่วมกัน 4 อย่างคือ 1.) พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD) 2.) เชิญชวนคนพิการทั่วประเทศเข้าใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479Platform เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ 3.) ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี ให้แก่คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ  รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมาย 4.) รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามขอบเขตข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ทั้งสองฝ่ายจะตั้งคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของแต่ละฝ่ายตามภารกิจหลัก ทั้งนี้อาจร่วมกันเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแข่งขันและส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ได้ที่ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สามารถโอนเงินค่าสมัครได้ที่ ชื่อบัญชีมูลนิธิพระมหาไถ่ เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณทรงศักดิ์ รีฮุง โทร. 089 9367598 คุณทิพยุดา ขุนฤทธิ์ โทร. 098 2282996 และคุณพิมพ์ปวีณ์ ยอดสิงห์ โทร. 086 3278803

Comments (0)

มอบเงินมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

Posted on 26 ตุลาคม 2023 by admin

          คุณชัชชฎา ก้องธรนินทร์  เยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมมอบเงินให้กับน้องๆ ผู้พิการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ซึ่งการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต ช่วยให้น้องๆสามารถก้าวนำไปสู่การมีงานทำที่มั่นคงหรือประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมีนายสมปอง จันทร์พวง ผู้แทน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ดูข้อมูลมูลนิธิฯที่  www.mahatai.org หรือสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8300 หรือ 089-936-7598 (คุณทรงศักดิ์ รีฮุง)

Comments (0)

ENZ ตอบโจทย์เทรนด์คนรุ่นใหม่อยากเรียนแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์

Posted on 25 ตุลาคม 2023 by admin

            ใครอยากเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นิวซีแลนด์ยกมือขึ้น? หลักสูตรเรียนต่อแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถือเป็นหลักสูตรยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ และเป็นความใฝ่ฝันของน้องๆหลายคน แต่การที่จะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเหล่านี้ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังติดท็อปของโลก

โอกาสมาแล้วสำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ENZ ได้ผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอทาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งแรกของนิวซีแลนด์และติดอันดับท็อป 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่มีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรการแพทย์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์  การวิจัย และธุรกิจ การท่องเที่ยว ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรทางลัดเตรียมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (New Zealand Joint Foundation Programme) ขยายหลักสูตรให้ครอบคลุม 3 หลักสูตรยอดฮิตที่ตอบโจทย์ทุกคณะ ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้น้องๆ เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาต่างประเทศในหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมือของศูนย์การเรียนรู้ไทยนิวซีแลนด์ของไทย

หลักสูตรเตรียมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำหรับน้องๆนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเรียนปริญญาตรีปี 1 ที่นิวซีแลนด์ เรียนจบใน 8 เดือน โดยเรียนที่ไทย 2 เดือน (6 พ.ค. – 14 มิ.ย. 67) ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ TNZC กรุงเทพฯ และไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์อีก 2 เทอม (24 มิ.ย. – 4 ต.ค. 67 และ 14 ต.ค.67 – 9 ก.พ.68) เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรพื้นฐานในสาขาที่เลือก สามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีได้ทุกที่ในนิวซีแลนด์ในหลากหลายสาขา ได้แก่ พาณิชยศาสตร์,  วิทยาศาสตร์,  ศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, และสาขาศิลปศาสตร์และพาณิชยศาสตร์  (เรียนต่อปริญญาตรีนิวซีแลนด์อีกเพียง 3 ปี ,  เรียนต่อแพทย์ 6 ปี  และเรียนต่อทันตแพทย์ 5 ปี)

สำหรับน้องๆที่สนใจสมัครเรียน ต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 5 หรือ ม.6 และมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 สามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้  พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 10,000 NZD  สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด คลิ๊ก https://bit.ly/NZhybridDegree

หากต้องการรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ (ฟรี) New Zealand Joint Foundation Programme Webinar ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. ทาง Zoom webinar ขอรับคำปรึกษากับตัวแทนจากฝ่ายการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ และตัวแทนมหาวิทยาลัยโอทาโก พูดคุยรายละเอียดวิชาเรียนของแต่ละสาขา การทำงานหลังเรียนจบ พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาปริญญาตรีจาก University of Otago มูลค่า 10,000 NZD และรับฟรีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก 8 สัปดาห์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี  คลิ๊ก https://bit.ly/NZhybridDegree

Comments (0)

ENZ หนุนนวัตกรรุ่นเยาว์พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดแข่งขัน Best English Pitching Presentation Awards

Posted on 18 ตุลาคม 2023 by admin

          เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก มีหลายเวทีที่เด็กไทยได้มีโอกาสไปแข่งขันในเวทีโลกและสามารถคว้าชัยชนะกลับมาอย่างน่าชื่นชม การสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนไทยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานโดยเฉพาะด้านการศึกษาระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมทักษะนักเรียนสู่อนาคตในกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit ในปี 2019

          นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า  ENZ ได้จัดอบรมเทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษออนไลน์ และส่งเสริมการแข่งขันการนำเสนอผลงาน TIA Awards 2023 ในภาคภาษาอังกฤษ (Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards)  ให้กับน้องๆนักนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย TIA Awards 2023 (Thailand Innovation Awards 2023) ขึ้นเป็นปีแรกเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย มีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและความเป็นเลิศของเยาวชนไทยในด้านต่างๆให้พัฒนาผลงานสู่ความเป็นธุรกิจนวัตกรรม และการนำเสนอผลงานในภาคภาษาอังกฤษ

“รางวัล Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards นี้ไม่เพียงแค่การยกย่องแนวคิดนวัตกรรมและผลงานวิจัยที่โดดเด่นของน้องๆเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงความสามารถในการสื่อสารแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารภาษาอังกฤษที่เชี่ยวชาญมีความสำคัญอย่างยิ่งในเวทีโลกที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

การแข่งขันการนำเสนอผลงานเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ และพิธีประกาศผลรางวัล Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards จัดขึ้นในงานแข่งขันการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายของน้องๆนักนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ TIA Awards 2023 ที่เข้ารอบ  8 ทีมสุดท้าย โดยมี  ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบเงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ  ณ อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เมื่อเร็ว ๆนี้

สำหรับรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษดีเด่น Education New Zealand’s Best English Pitching Presentation Awards  ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม EIPCA เครื่องมือเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยน้องๆ ม.6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวพัชรดา เทวาดิเทพ (นิหน่า), นาย พีรพัฒน์ วัฒนกิจ (พี), นายคุณาสิน สุขศรี (หมี)  และนายสีทันดร สอาดอาวุธ(จั๊มพ์) โดยนำเสนอผลงาน EIPCA (Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction) เครื่องมือเพื่อช่วยคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงการคัดกรองโรคหัวใจ

          นางสาวพัชรดา เทวาดิเทพ (นิหน่า) หนึ่งในทีม กล่าวว่า การนำเสนอภาษาอังกฤษถือว่าเป็น 1 ในความท้าทายที่ยากที่สุด แต่ก็สนุกมาก เพราะนอกจากเราต้องเข้าใจงานของเราแล้ว เราต้องทำให้ผู้ฟังเข้าใจเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษด้วย โดยเฉพาะช่วงตอบคำถามต้องเข้าใจในสิ่งที่กรรมการต้องการสื่อแล้วคิดหาคำตอบในเวลาที่จำกัด คำตอบต้องกระชับ เข้าใจง่าย ตรงประเด็น ความตื่นเต้นและความกดดันอาจจะทำให้ลืมคำศัพท์ไปบ้าง แต่ถ้าเราสื่อสารอย่างเต็มที่ กรรมการก็จะเข้าใจค่ะ ซึ่งการที่เราใช้ภาษาอังกฤษได้ทำให้เราได้เปรียบในการนำไปต่อยอดในระดับนานาชาติค่ะ ทำให้มีคนรู้จักผลงานของเรามากขึ้น รางวัลนี้จึงเป็นเกียรติและความภูมิใจสำหรับทีม EIPCA พวกเราได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่มากๆค่ะ รู้สึกภูมิใจค่ะ เราซ้อมกันเยอะมากๆเลย ได้ใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ได้ฝึกการเล่าเรื่อง พอได้รางวัลนี้มา พวกเราเลยมีความสุขกันมากๆค่ะ ขอขอบคุณ Education New Zealand ที่ให้ทุนสนับสนุน ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆ ที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วย”

  • รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพบรรจุอาหาร โดยน้องๆ ม.5 โรงเรียน.กำเนิดวิทย์ ประกอบด้วย นางสาววิชญาพร วุฒิภาพ (หยก) และนางสาวธันยนันท์ พูนบันดาลสิน (วิว) โดยนำเสนอผลงาน บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทนต่อน้ำจากเปลือกทุเรียน และชะลอการเติบโตของแบคทีเรียด้วยสารสกัดจาก สมุนไพรไทย พร้อมตัวบ่งชี้การเน่าเสียของอาหารสดจากดอกต้อยติ่ง ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          นางสาววิชญาพร วุฒิภาพ (หยก) บอกว่า การสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสำคัญในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ การแข่งขันนี้ทำให้ได้ฝึกความมั่นใจ ทักษะการนำเสนอให้ดูน่าสนใจ การวางท่าทางขณะนำเสนอ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการเลือกใช้คำศัพท์ในการนำเสนอให้ผู้ฟังเข้าใจ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของหนูเลยค่ะ ได้ฝึกประสบการณ์ในการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษจริงๆ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของหนูที่ได้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษในเวทีที่ใหญ่ขนาดนี้ ทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถึงแม้เราจะมั่นใจในผลงานเราขนาดไหน เราก็ต้องฝึกซ้อมนำเสนอไปก่อนเพื่อให้ลดความตื่นเต้นในวันจริงและทำให้การนำเสนอของเราออกมาเต็มความสามารถที่สุด”

          นางสาวธันยนันท์ พูนบันดาลสิน (วิว) กล่าวว่า การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษสำคัญมากๆเพราะจะเปิดโลกทางไอเดียให้กับนวัตกรรมของเราได้ บางครั้งการนำเสนอนวัตกรรมกับชาวต่างชาติ หรือคนที่หลากหลายก็จะทำให้เราได้ไอเดียข้อเสนอคำถามใหม่ๆที่จะนำไปต่อยอดนวัตกรรมของเราได้ การได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากๆ เพราะได้ฝึกการพูดและการ pitching โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ ซึ่งคำแนะนำในการพูดเหล่านี้นอกจากเอาจะสามารถใช้ในการแข่งขันนี้ยังสามารถฝึกติดตัวใช้เป็นทักษะในอนาคตได้อีกมาก

“ทักษะภาษาอังกฤษสำคัญมากๆ สามารถเปิดโลกอีกใบให้เราเห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยได้เห็น รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ และเราเหมือนได้ปลดล็อกความรู้และโอกาสที่เราสามารถหาได้เมื่อเรารู้ภาษาอังกฤษ จากใจคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษมาตลอดแล้วพึ่งมาเรียนภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับมุมมองด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นการศึกษามาตรฐานโลก ด้วยความที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักมีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับระดับโลกและมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการศึกษา นิวซีแลนด์จึงเป็นประเทศที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาในระดับต่อไป”

  • รางวัลรองชะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม SVMR หุ่นยนต์ช่วยในการแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการรับประทานยา โดยน้องๆ ม.6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ประกอบด้วย  นายชัชชพล เวสสะโรจน์กิจ  (จีโอ้) นาย ชวิศ อรรถสุขวัฒนา  (อู๋) และ 3. นายณชพล สุขขำ  (บอส)  โดยนำเสนอ ผลงาน หุ่นยนต์ช่วยในการแจ้งเตือนและดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของการรับประทานยา หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายให้ผู้สูงอายุเมื่อถึงเวลาทานยา และมีแอปพลิเคชันที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับให้ผู้ดูแลใช้ โดยตัวหุ่นจะมีฟังก์ชันเสริมต่างๆ เช่น  Video Call, ระบบขับเคลื่อน,AI

          นายชัชชพล เวสสะโรจน์กิจ  (จีโอ้) กล่าวว่า ประสบการณ์ที่พวกผมได้จากงานนี้คือ ทักษะในด้านของการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ, การออกเสียงเมื่อพูด, Body Language ของเวลานำเสนอผลงาน และในเรื่องของการทำสไลด์พรีเซนต์เตชั่นให้ดูน่าสนใจและครอบคลุมจุดต่างๆของผลงาน นอจากนี้ผมคิดว่าการที่จัดการแข่งขันประกวดเป็นภาษาอังกฤษช่วยให้ผลงานนั้นแพร่กระจายทำให้คนทั่วโลกรู้จักผลงานนั้นได้มากขึ้น และผมคิดว่ามันจะช่วยต่อยอดทักษะการนำเสนอของเราได้ เมื่อในอนาคตเราจำเป็นต้องไปนำเสนอผมงานของเราให้กับบริษัทหรือคนอื่นๆที่ไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเรา

.       ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที studywithnewzealand.govt.nz

Comments (0)

เรื่องล่าสุด