Archive | ข่าว

เปิดประวัติ ๙ ครูดีเด่นรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565

Posted on 18 พฤษภาคม 2022 by admin

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่า จะเป็นตัวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  พระองค์จึงมักเสด็จเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสอบถามถึงแนวทางการเรียนการสอนและพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรครูอยู่เสมอ

ทั้งยังได้เคยเสด็จเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนชาวไทยภูเขา (ศศช.) บ้านพอกะทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ในปี 2542   และโปรดให้นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า นำคณะครู กศน.เข้าเฝ้าด้วย  รวมทั้งโรงเรียน กศน.อนๆอีกด้วย

001

หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ในปี พศ.2551  โครงการพระเมตตาสมเด็จย่าได้ก่อตั้งโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  ขึ้นในปี พ.ศ.2552 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัว โดยคัดเลือกครูจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หน่วยงานละ 3 รางวัล  โดยพิธีการมอบ“รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” กำหนดเป็นวันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

ในปี 2565 นี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกครู 9 คนจาก 3 หน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ ดังนี้

ครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  ได้แก่

004

          นายนิวัฒน์  เงินงามมีสุข อายุ 46 ปี ครูผู้ช่วยศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านมอโก้คี ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  อุทิศตนสอนหนังสือ และช่วยเหลือชุมชนบนที่สูงทุรกันดาร มานานกว่า 21 ปี เป็นครูที่มีความสามารถในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ช่วยปลูกฝังความรู้ และช่วยเหลือชุมชน ให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน สร้างองค์ความรู้ จัดทำวีดีทัศน์ขยายผลสู่ สาธารณชน และสื่อ Social Media  ส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนชนเผ่าบนพื้นที่สูงให้สามารถแข่งขันจนชนะเลิศรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ การประดิษฐ์ และงานกิจกรรมต่างๆ ใน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ที่เคยสอน กลับมาช่วยพัฒนาชุมชน และหมู่บ้านบนพื้นที่สูงหลายราย

005

          นายราชัน  ติญานันต์ อายุ 49 ปี ครูอาสาสมัครศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านผาแดงบน ต.ร่มเย็น  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารบนดอยสูงมากกว่า 23 ปี มีความสามารถในการบูรณาการเรียนรู้หนังสือ ควบคู่กับกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  มีการจัดทำข้อมูลเรียนรู้รายบุคคล และแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) เป็นผู้ริเริ่ม และประสานหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้ชุมชนทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชน เช่น การปลูกองุ่นไร้เมล็ด และการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน  ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ  รณรงค์ให้ชาวบ้านลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ศิษย์ที่เคยสอนจำนวนมากกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิด เคยได้รับรางวัล ครู ศศช.ดีเด่น ประจำปี 2563 และรางวัลครูอาสาสมัคร ศศช.ดีเด่น ด้านการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

006

          นางอาอัยเสาะ  ดาจูดา อายุ 42 ปี ครูชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา อุทิศตนสอนหนังสือให้กับผู้เรียน กศน.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานกว่า 19 ปี เป็นครูผู้พัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยรูปแบบโมเดลเบตงฮูลู และสามารถขยายผลการสอนไปยังพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่โครงการฝึกทักษะอาชีพ เรื่อง กาแฟโบราณเบตง สู่ กศน. Premium ภายใต้แบรนด์ ONIE เป็นต้นแบบของการสร้างแบรนด์สินค้าของชุมชนระดับประเทศ เป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่ชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัลครูดีเด่น “คนดีศรีเสมา จชต.” ด้านการส่งเสริมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 จาก ศปบ.จชต. กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันลูกศิษย์ที่เคยสอนยังกลับมาเป็นผู้นำและช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดเป็นจำนวนมาก และได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 2554 จากคุรุสภา

ครูสังกัดหน่วยงาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ได้แก่

007

          พันตำรวจตรีพัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา อายุ 50 ปี ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ต.ศาลาลัย  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นครูสอนหนังสือให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลมานานกว่า 27 ปี สามารถพัฒนางานเกษตร และปศุสัตว์ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนทั้งโรงเรียน และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการงานอาชีพ เช่น การส่งเสริมงานเกษตรครบวงจร จนถึงการจัดทำบัญชีครัวเรือน และส่งเสริมอาชีพเพิ่มเติม เช่น การแปรรูปกาแฟ การแปรรูปกล้วย ริเริ่มโครงการกาแฟคั่วโอ่ง เป็นนวัตกรรมการคั่วกาแฟที่ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพ และประหยัดต้นทุนดำเนินงานโดยนักเรียน และสามารถขยายผลไปสู่งานอาชีพของชุมชน ศิษย์ที่ครูเคยสอนปัจจุบันสำเร็จการศึกษากลับมาร่วมพัฒนาภูมิลำเนาที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารจำนวนมาก

008

          ดาบตำรวจสมบัติ  แก้วสะอาด อายุ 40 ปี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี อุทิศตนสอนหนังสือให้นักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรี มากว่า 13 ปี  สามารถสอนงานด้านการเกษตร และปศุสัตว์ให้กับนักเรียน และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ สามารถในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน ชั้น ป.4–6 ส่งผลให้คะแนนการทดสอบระดับชาติ O–NET ปี 2563 วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนในระดับประเทศ  เป็นผู้ประสานหน่วยงานภายนอก และเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียน และชุมชน  เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เพื่อจัดหา และมอบพันธุ์พืช ไม้ผล พันธุ์สัตว์ ให้กับชาวบ้านในชุมชนจนเป็นที่รักยิ่งของชาวบ้านในชุมชน เคยได้รับรางวัล ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ ประจำปี 2562 และ 2563 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

009

          ดาบตำรวจหญิงกาญจนา  เขาแดง อายุ 44 ปี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา อุทิศตนสอนหนังสือในพื้นที่เสี่ยงภัยของภาคใต้มานานกว่า 21 ปี สามารถสอนงานด้านส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน จนได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นต่อเนื่องกว่า 10 ปี และการขยายผลงานด้านสหกรณ์ และการออมทรัพย์ ไปสู่ชุมชนอย่างที่ประจักษ์ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ 8 ด้านให้ชุมชนสามารถมาศึกษาเรียนรู้ เคยได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2564 จากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ปัจจุบันลูกศิษย์สำเร็จการศึกษากลับมาเป็นครู  ตำรวจ และข้าราชการ ในภูมิลำเนาจำนวนมาก

ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่

010

          นายเสกสรร  ศรีแสวง อายุ 50 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  ต.เมืองแปง  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน สอนหนังสือในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลบนดอยสูง มากว่า 21 ปี เป็นครูผู้มีความสามารถในการริเริ่มนวัตกรรม STEM มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน และชุมชนอย่างเป็นที่ประจักษ์  เป็นครูจิตอาสาช่วยสอนวิชาการ และทักษะอาชีพให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ เป็นประจำทุกปี    อย่างเป็นที่ประจักษ์ มีความสามารถในการประสานหน่วยงาน และเครือข่ายภายนอกเข้ามาพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และอาคารต่างๆ ภายในโรงเรียน ได้รับการยกย่อง และได้รับรางวัลระดับประเทศจำนวนมาก

011

          นางกัลยา  แปดนัด อายุ 38 ปี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านขอบด้ง  ต.ม่อนปิ่น  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ เป็นครูผู้เสียสละสอนหนังสือ ให้กับผู้ด้อยโอกาส บนพื้นที่สูงภาคเหนือมานานกว่า 16 ปี  เป็นครูผู้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นหัตถกรรมชนเผ่าหญ้าอิบุแคที่เป็นพืชท้องถิ่นให้กับนักเรียน สร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานหญ้าอิบุแคเป็นฐาน (Project – Based Learning) บูรณาการร่วมกับครูทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา  เป็นผู้สอนและแนะนำให้นักเรียนค้นคว้าหาข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ สินค้าเครื่องประดับจากผู้ออกแบบระดับโลกทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาประยุกต์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หญ้าอิบุแคให้ตรงความต้องการของตลาดสมัยใหม่ และเป็นผู้พัฒนางานการขายสู่ร้านค้าขายของที่ระลึก และช่องทางการขายออนไลน์ สร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และชุมชน นักเรียนที่ครูสอนสามารถประกวดชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานอาชีพนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติ จำนวนมากจาก สพฐ.ตั้งแต่ปี 2557 – 2562 สามารถสร้างแบรนด์ของสินค้า (เส้นศิลป์) จากโรงเรียนสู่ชุมชน (Social Enterprise) และร่วมออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่อยอดสู่สินค้ามูลค่าเพิ่มให้กับหญ้าอิบุแค

012

          นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย อายุ 45 ปี ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10  ต.มาโมง  อ.สุคิริน  จ.นราธิวาส อุทิศตนสอนหนังสืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากว่า 20 ปี เป็นครูสอนศิลปะที่สามารถสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนศิลปะให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ศิลปะบำบัดพัฒนาสมาธิ (Art Therapy, Development, Concentration)  และการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสมาธิเสริมความรู้สู่ปัญญา (Concentration of Knowledge to Wisdom) สามารถสอน และพัฒนาจนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันประกวดศิลปะระดับภูมิภาค และระดับชาติจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นวิทยากรจิตอาสาด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ถ่ายทอดงานศิลปะให้กับชุมชน สามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ เช่น การทำผ้ามัดย้อม งานย้อมสีผ้าบาติก และดอกไม้ประดิษฐ์   เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ศึกษาต่อ และกลับมาเป็นครูสอนศิลปะ ในพื้นที่ทุรกันดารจำนวนมาก

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 คนจะได้รับโล่รางวัลครูเจ้าฟ้าฯ  ใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัลคนละ 30,000.-บาท แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้มอบเงินรางวัลแก่ครูที่ได้รับรางวัลก่อน และจะมีการมอบโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับครูเจ้าฟ้าฯ ในภายหลังจากที่สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

015

พิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้า ครั้งที่ 11  ประจำปี 2562

ครูเจ้าฟ้า ฯ ทั้ง 9 คนได้ทํางานด้วยความเสียสละ ไม่เพียงแค่ปฏิบัติหน้าที่สอนหนังสือ แต่ยังได้ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารให้มีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์หลายคนกลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมื่อจบการศึกษาแล้วอีกด้วย ซึ่งสมควรได้รับการเผยแพร่คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแม่พิมพ์และแบบอย่างการทําความดีในสังคมต่อไป

Comments (0)

เชิญครูภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล”

Posted on 17 พฤษภาคม 2022 by admin

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแมสซีย์ (Massey University) ประเทศนิวซีแลนด์ ขอเชิญครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ ฟรี ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล” ในวันอังคารที่ 14  มิถุนายน 2565 เวลา 9.30-11.30 น. (ผ่านโปรแกรม Zoom ) โดย “ดร.คาเรน แอชตัน” (Dr. Karen Ashton, Senior Lecturer in Applied Linguistics and Language Education) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาเพื่อการศึกษาจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ และส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนมีกลยุทธ์ในการสอนแบบสร้างการมีส่วนร่วมกับนักเรียนทั้งในการเรียนการสอนแบบออนไลน์และในห้องเรียน เป็นแนวทางการวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ โดยครูที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร จาก Education New Zealand

ครูที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี ได้ที่  https://bit.ly/34HpQ7i   ( รับจำนวนจำกัด)

Comments (0)

“ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” เพื่อโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส

Posted on 17 พฤษภาคม 2022 by admin

นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ “POP” และ นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ มอบเงินบริจาค พร้อมอะไหล่รถยนต์และอะไหล่ยาง สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส เพื่อสานต่อโครงการ “ชลิต อินดัสทรี สานต่อก่ออาชีพช่าง ปี 3” โดยมี พลอากาศโท ศ.นพพล  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย นาวาอากาศเอก ปภัณศัก  สายแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นายอัครเดช  ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ สำนักงานมูลนิธิพระดาบส เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

ปฎิทินข่าวสังคม

Posted on 06 พฤษภาคม 2022 by admin

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ  วังสระปทุม

Comments (0)

99 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Posted on 06 พฤษภาคม 2022 by admin

          สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ 9 และทรงเป็นสมเด็จพระปิตุจฉาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

15983323665427_resize

          ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร เป็นพระธิดาพระองค์แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระนามแรกประสูติตามที่โรงพยาบาลตั้งถวายคือ  May Songkla ซึ่งเป็นเดือนประสูติ  ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนามว่า หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้รับประกาศเฉลิมพระเกียรติยศขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

          ในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชันษาครบ 6 รอบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการสถาปนา เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

childen_resize

          ทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัยโลซานน์  ทรงได้รับ Diplôme de Chimiste A ขณะที่ทรงศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์นั้น ยังทรงศึกษาหลักสูตรสังคมศาสตร์ Diplôme de Sciences Sociales Pédagogiques อันประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาการศึกษาวรรณคดีปรัชญา และจิตวิทยาด้วย

          ตลอดชนมชีพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทรงรับโครงการต่าง ๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์มากมาย ทั้งทางด้านการศึกษาสังคมสงเคราะห์การแพทย์และสาธารณสุขการต่างประเทศศาสนาและอื่น ๆ

          ทรงมีความสนพระทัยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นพิเศษ ด้วยทรงมีพระดำริว่า ปัญหาสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลเป็นเรื่องสำคัญ จึงทรงรับสืบทอดงานทางด้านนี้ต่อจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หรือ หมอกระเป๋าเขียวที่ชาวบ้านเรียกกัน

ทรงเป็นประธานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงก่อตั้งขึ้นร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยทรงลงพระนามขอจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิด้วยพระองค์เอง พร้อมทั้งได้พระราชทานเงินทุนประเดิมร่วมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการก่อตั้งอีกด้วย มูลนิธิขาเทียมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ในชนบทโดยไม่คิดมูลค่า และค้นคว้า วิจัย พัฒนาชิ้นส่วนขาเทียมจากวัสดุภายในประเทศเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในประเทศและลดมูลค่าการขาดดุลการค้าลงด้วย และทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิถันยรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกด้วย

และทรงเป็นประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาแพทย์ตามโครงการแพทย์ชนบท ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะสมัครเป็นอาจารย์วิชาการพยาบาล

15959427942684_resize

ในปี พ.ศ.2529  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรง รับ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไว้ในพระอุปถัมภ์ และได้พระราชทานเงินจากทุนการกุศลสมเด็จย่า และทุนการศึกษา กว. สมทบเข้ากองทุนเป็นประจำทุกปีเสมอมามิได้ขาด เพื่อให้อาจารย์แพทย์ไปศึกษาฝึกอบรมยังต่างประเทศ และเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาจัดสรรให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขัดสนสำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอีก 5 คณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และสัตวแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ ยังทรงรับมูลนิธิและกองทุนการกุศลต่าง ๆ ทางด้านสาธารณสุขไว้ในพระอุปถัมภ์อีกหลายหน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย กองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาการพยาบาล  ศิริราชมูลนิธิ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุข มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและเยาวชน มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

นอกจากนี้ เมื่อปี พ.ศ.2545  ยังโปรดเกล้าฯ ให้ทีมสัตวแพทย์ 4 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเสด็จไปออกหน่วยเคลื่อนที่กับ พอ.สว. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาโรคสัตว์และการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พะเยา และพิษณุโลก

4yT7APXJ239M08dA0P5gD5yX_resize

เนื่องในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566 จะเป็นวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประเทศไทยจึงได้เสนอพระนามให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก (UNESCO) พิจารณาประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก เพราะพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการด้วยพระปณิธานแนวแน่ที่จะทำประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทย และสังคมโลก ทั้งยังทรงยึดมั่นในคุณค่าของมนุษย์ และศักยภาพของการพัฒนาจึงทรงอุปถัมภ์กิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การแพทย์และการสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ด้านสัมพันธไมตรี การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและพสกนิกรชาวไทย  ซึ่งองค์การยูเนสโกได้พิจารณาแล้ว และมีประกาศรับรองพระนามให้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งทางรัฐบาลไทยจะร่วมมือกับภาคเอกชนจัดงานฉลองวาระดังกล่าวต่อไป

ตลอดระยะเวลา 84 ปี ที่ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 99 พรรษา ขอเชิญปวงพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงพระกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วไปทุกคน

Comments (0)

เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 ร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ

Posted on 27 เมษายน 2022 by admin

           เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 โดยเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ที่ผู้นำเมืองควรรู้ นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน พร้อมการถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ

           ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า เมืองอัจฉริยะเป็นวาระแห่งชาติและอยู่ในหมุดหมายที่ 8 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) ซึ่งทุกเมืองในประเทศไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีดีป้าเป็นเลขานุการ โดยมีกลไกสนับสนุนจากภาครัฐและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลแก่ภาคเอกชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำเมืองและประชาชนไปพร้อมๆกัน และเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนคณะกรรมการขับเคลื่อนฯได้กำหนดนิยามคำว่าเมืองอัจฉริยะว่า หมายถึง เมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย โดยเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน และแบ่งประเภทของการพัฒนาครอบคลุม 7 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

ทั้งนี้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมและเศรษฐกิจ ตามบริบทของเมืองอัจฉริยะ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับบริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด ได้ร่วมจัดอบรม หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค โดยโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมแนวทางการสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่

           Module 1: ความเข้าใจเบื้องต้น โครงการเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ประเทศไทย (Smart City Thailand Essentials)

           Module 2: การจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ และแผนภาพโครงการธุรกิจ (Design Thinking and Business Model Canvas for Smart City Promotion)

           Module 3: ความรู้ขั้นสูงเรื่องการออกแบบและพัฒนาเมือง (Advanced Knowledge in Smart City Design and Development)

Module 4: การส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้การจัดทำโครงการพัฒนาโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะในพื้นที่จริง (Smart City Project Piloting and Mentoring)

           Module 5: การศึกษาดูงานโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศ (Smart City Best Practice Study Visit and On-Site Workshop with Experts)

ระยะเวลาการอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น 6 วัน ระหว่างวันที่ 11-26 พฤษภาคม 2565 สัปดาห์ละ 2 วัน รวม 36 ชั่วโมง มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Huawei Thailand, Future Tales Lab , Samyan Smart City โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 คน เช่น คุณภุชพงค์ โนดไธสง, ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์, คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ, ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์, ดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ, ดร.รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง, ดร.พงษ์พิศิษฐ์ หุยากรณ์ เป็นต้น

Comments (0)

นิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนต่างชาติล็อตแรก 5,000 คน ไทยเปิดรับหลักสูตร English Pathway พร้อมบินเรียนภาษา

Posted on 20 เมษายน 2022 by admin

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า นิวซีแลนด์ได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติล็อตแรก จำนวน 5,000 คนแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก สำหรับนักเรียนไทยในช่วงแรกนี้ การศึกษานิวซีแลนด์ได้เปิดรับผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร English Pathway เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเตรียมพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์แต่ยังไม่ผ่าน IELTS รวมถึงวัยทำงานที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการทำงาน ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ และพร้อมบินไปเรียนที่นิวซีแลนด์ได้ทันทีกับสถาบันภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตร English Pathway ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับนักเรียนจำนวนจำกัด สมัครก่อนได้สิทธิก่อน โดยนักเรียนสามารถเลือกชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิต KTC และสะสมคะแนนได้ 4 เท่าอีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม:learnenglishnewzealand.com

สถาบันภาษานิวซีแลนด์ ที่เข้าร่วมโครงการ English Pathway ที่สามารถเดินทางไปเรียนได้เลยในครั้งนี้ ได้แก่

1.) Languages International สถาบันภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นสถาบันระดับสูงสุด Category 1 จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ที่สวนอัลเบิร์ต เมืองโอ๊คแลนด์ ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะผู้คนจากทั่วโลก อาจารย์ที่เป็นมิตรเข้าถึงนักเรียน มีหลักสูตรที่น่าสนใจคือ General English, Conversation และ English for University

2.) ICL Education Group สถาบันภาษาที่มีมาตรฐานในระดับ Category 1 มี Auckland English Academy และ Bridge International College เป็นสถาบัน และโรงเรียนในเครือ  โดย Auckland English Academy มีคอร์สที่น่าสนใจ คือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอบ IELTS ส่วน Bridge International College เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรเน้นทางด้าน Academic purposes อาทิ IELTS preparation, APA และ Postgraduate Diploma programmes ทั้งนี้อาคารเรียน ICL Education Centre ตั้งอยู่บนถนนลอร์น ใจกลางเมืองย่านศูนย์กลางธุรกิจ ไม่ไกลจากโอ๊คแลนด์สกายทาวเวอร์ อีกทั้งยังใกล้กับหอศิลป์โอ๊คแลนด์ สวนสาธารณะ อัลเบิร์ตพาร์ค และหอสมุดกลางเมืองโอ๊คแลนด์

นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษกับหลักสูตร Communication English เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ร่วมกิจกรรมต่างๆ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนจากหลากหลายชาติอีกด้วย  สำหรับหลักสูตรออนไลน์มี New Zealand Certificate in English Language (NZCEL) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สำหรับเรียนต่อ เรียน 16 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถาบันสอนภาษาของมหาวิทยาลัย เช่น University of Auckland, AUT, Linclon University and University of Otago จะเริ่มเปิดทำวีซ่านักเรียนใหม่ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางจากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 อีกทั้งยังเป็นประเทศมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนในนิวซีแลนด์สามารถทำงานนอกเวลาได้ 20 ชั่วโมง และสำหรับนักเรียนที่เรียน ระดับปริญญาตรีขึ้นไปอย่างน้อย 1 ปี ในนิวซีแลนด์ยังสามารถสมัครวีซ่าทำงานหลังการศึกษาได้อีกด้วย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทางในลำดับต้นๆของนักศึกษาต่างชาติ

Comments (0)

ร่วมสร้างกุศลครั้งใหญ่… ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อน้องๆ รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ

Posted on 19 เมษายน 2022 by admin

          โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังขาดแคลนงบประมาณจำนวนมาก ส่งผลถึงน้องๆนักเรียนตาบอดโดยตรง จึงจัดกิจกรรมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่ด้วยการขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของผู้พิการ  เพื่อยกคุณภาพชีวิต สู่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและหารายได้จัดหาค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ในครั้งนี้ได้ กองบุญละ 59 บาท จำนวน 1 แสนกอง หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2 เลขบัญชี 669-2-10787-4 ชื่อบัญชี “ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536)” ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

6c24e679-088c_resize

          นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการ  โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับอนุบาล 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนและนักศึกษาซึ่งเป็นคนพิการในความดูแลที่อาศัยอยู่ประจำ เป็นองค์กรการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้อน พร้อมขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการศึกษานอกระบบ มีโครงการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันเป็นนักเรียนอยู่ประจำมีทั้งหมด 102 คน

ทั้งนี้ โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้อนด้วยกระบวนการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนตาบอด เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม การสร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา ดนตรี งานนวดและงานฝีมือ เพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอนาคต ทั้งหมดนี้มูลนิธิฯดูแลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการในทุกๆ เรื่องเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้มีวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง ครอบครัว และอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม

ปัจจุบันโรงเรียนฯยังขาดแคลนงบประมาณเป็นอย่างมาก  ดังนั้นโรงเรียนจึงร่วมกับคณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จัดโครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาหารายได้ขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่  19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยได้รับเกียรติจาก พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ (ปัญญา ปุญฺญจโย) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตำรวจตรี จักรทิพย์ – นางศรีนรัตน์ – นายพุทธวัฒน์ ศคพิมลศักดิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ จัดขึ้นเพื่อจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์การเรียน เพื่อจัดหาค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น  ค่าอาหาร  ค่าน้ำ-ค่าไฟ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯได้ กองบุญละ 59 บาท จำนวน 1 แสนกอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูประทีป โทร. 0878334198 หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2 เลขบัญชี 669-2-10787-4 ชื่อบัญชี “ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด(2536)” ทั้งนี้นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Comments (0)

ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วม ว.เทคนิคสมุทรสาคร ตรวจซ่อมรถให้ฟรีช่วงสงกรานต์ หนุน “อาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน” ปี 65

Posted on 12 เมษายน 2022 by admin

         บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด โดยโครงการ  “ชลิต อินดัสทรี ขับขี่ปลอดภัย ตรวจเช็คก่อนสตาร์ท”  ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “อาชีวะอาสา รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน” วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถ ซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะในเบื้องต้นให้กับประชาชน ฟรี โดยทีมช่างอาสานักเรียนอาชีวะจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่มีทักษะทางด้านช่างและมีจิตอาสา ดำเนินการร่วมกับ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายองค์กรต่างๆช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  ในช่วง 7 วันอันตราย 11-17 เมษายน 2565 ที่หลายคนเตรียมตัวเดินทางไกลกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวกันมากกว่าปกติเนื่องจากมีวันหยุดยาว  เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็มากตามไปด้วย

ทั้งนี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น เพื่อบริการให้กับประชาชน ฟรี  โดยมี นายสมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ และ ร้อยตรี ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงาน ณ ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน จุดบริการถนนพระราม 2 กม. ที่ 41 บริเวณหน้าปั๊มปตท อิสรีรุ่งเรืองบริการ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งดำเนินการโดย แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ร่วมกับ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน สถานีตำรวจ ตำบล บางโทรัด โรงพยาบาลสมุทรสาคร อบต.บางโทรัด และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมออกหน่วยให้บริการประชาชน ฟรี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.

บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ผลิตภัณฑ์ไทยคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์  Thailand Trust  Mark (T MARK) ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949: 2016 Automotive Quality Management System Standard) และการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001) จนได้รับการยอมรับและความไว้วางใจอย่างกว้างขวาง จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ยางแท่นเครื่อง, ยางแท่นเกียร์, ยางกันกระแทก,ยางเพลากลาง, บู๊ชปีกนก และ บูชโช๊คอัพล่าง เป็นต้น โดยบริษัทฯมีส่วนช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนมีงานทำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

         นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ชลิต อินดัสทรี ขับขี่ปลอดภัย ตรวจเช็คก่อนสตาร์ท” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ช่วยเหลือประชาชนขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยได้ร่วมสนับสนุน “โครงการอาชีวะอาสา รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน” ที่ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และสอดคล้องกับนโยบายเพื่อสังคมของบริษัทฯ

Comments (0)

ชลิต อินดัสทรีฯ เติมน้ำใจให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ร่วมสมทบทุนการศึกษา – อาหารกลางวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

Posted on 30 มีนาคม 2022 by admin

          ยังมีเด็กๆ มากมายในสังคมไทย ที่รอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตา เด็กบางคนอาศัยในชุมชนแออัด บางคนพ่อแม่ทอดทิ้ง ไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัย ขาดโอกาสทางการศึกษาหรือการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดี  พวกเขาเหล่านี้ยังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านอยู่เป็นจำนวนมาก จะดีแค่ไหนหากเด็กๆ เหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข..

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์การสาธารณกุศล ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กอ่อนวัย 0 – 5 ปี  ในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพฯ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม และบางแห่งเต็มไปด้วยปัญหายาเสพติด และอันตรายต่างๆ ซึ่งมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กๆที่อยู่ในชุมชนแออัดเหล่านี้  ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย และจิตใจ มุ่งเน้นการทำงานด้านการพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และการมีชีวิตในวัยเด็กที่มีความสุข โดยมูลนิธิฯมีบ้านเด็กอ่อนที่อยู่ในความดูแล 4  หลัง  ได้แก่  บ้านสมวัย  (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์  (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง  (ซอยอ่อนนุช 88 แยก 10)  และบ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่  (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ)  ทั้ง 4 บ้าน ให้การดูแลเด็กแรกเกิด-5ปี วันละประมาณ  250  คน

เพื่อร่วมเติมน้ำใจให้น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” พร้อมด้วย นางสุชญา นางสุชญา ยงเห็นเจริญ รองประธานกรรมการ นำคณะผู้บริหาร -นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์  มอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษา ร่วมเติมน้ำใจให้น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี นางสาวศีลดา รังสิกรรพุม ผู้จัดการ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ และ นางสาวลัดดา  ทองแสงแก้ว  รองผู้จัดการ มูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ รัชดา 36 เมื่อเร็วๆ นี้

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้ให้การช่วยเหลือรับดูแลเด็กเล็กจากครอบครัวยากจนและเด็กที่เกิดมาท่ามกลางปัญหาของพ่อแม่ สภาพแวดล้อมแออัดเสื่อมโทรม  เช่น ครอบครัวยากจน  แตกแยก พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกเมื่อไม่พร้อม หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงยาเสพติด โดยทางมูลนิธิฯจะให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข  เพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสและได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกาย และจิตใจไม่เป็นปัญหาของสังคม โดยเด็กๆเหล่านี้ยังคงรอความช่วยเหลือจากท่านผู้มีศรัทราจากผู้ใจบุญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กน้อย…ด้อยโอกาส ได้ที่บัญชีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี  017-1-05777-9 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี   028-3-03936-5 (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) หรือร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-541 6092-5

Comments (0)

มทร.ธัญบุรี – ม.โอทาโก นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรเตรียมพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์รุ่น 2

Posted on 29 มีนาคม 2022 by admin

          โอกาสมาแล้วสำหรับน้องๆม.ปลายที่มีแผนศึกษาต่อต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) และมหาวิทยาลัย.โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนไทยระดับมัธยมปลาย ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ รุ่นที่ 2 โดยผู้ที่เรียนจบหลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีนี้ (เทียบเท่าจบป.ตรีปี1) จะสามารถนำไปยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ได้ทันที และเรียนต่อป.ตรีอีกเพียง 3 ปี ในมหาวิทยาลัยโอทาโกและมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ หลังเรียนจบยังสามารถทำงานต่อในนิวซีแลนด์ได้สูงสุดอีก 3 ปี  โดยน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2565 สำหรับน้องๆ ที่ภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.0 ทางมหาวิทยาลัยโอทาโกมีทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 8 สัปดาห์ก่อนเริ่มเรียน พร้อมเปิดโอกาสรับทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับทุนปริญญาตรี ม.โอทาโก สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด

181121_1040x1040_Joint Foundation_2_resize

หลักสูตรเตรียมความพร้อมปริญญาตรีไฮบริดนิวซีแลนด์ (Business Foundation Studies Programme)  ถือเป็นความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัยชื่อดังของไทยและนิวซีแลนด์ ที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2564 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยที่เรียนจบมัธยมปลายและต้องการศึกษาต่อในมหาวิยาลัยของนิวซีแลนด์ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชะงัก ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19

          ผศ.ดร.นาถรพี  ตันโช คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เปิดเผยว่า เป็นโอกาสที่ดี ที่น้องๆทุกคนจะได้เรียนออนไลน์ที่เมืองไทย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับเรียนปริญญาตรี ขณะเดียวกันก็ได้เรียนออนไลน์แบบ Face to face กับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก และยังเป็นโอกาสครั้งแรกที่ทางการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) ได้เปิดโอกาสให้น้องๆที่จบจากหลักสูตรนี้ จะสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยโอทาโก รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆของนิวซีแลนด์ ถือเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี

ผศ.ดร.นาถรพี_resize

หลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรเร่งรัดเรียน 8  เดือน เป็นการเรียนออนไลน์ 70%  ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยโอทาโก และอีก 30% จะดำเนินการสอนในชั้นเรียนจริงโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZC) กรุงเทพฯ  และเปลี่ยนเป็นบินไปเรียนนิวซีแลนด์ได้ทันทีเมื่อนิวซีแลนด์เปิดประเทศ   โดยเทอม 1 จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  27 มิถุนายน – 7 ตุลาคม 2565 และเทอม 2 เรียน 25 ตุลาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 หลังเรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับประกันคุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอทาโกและมหาวิทยาลัยอื่นๆในนิวซีแลนด์ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ  พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (BCom) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (BA) และ ศิลปศาสตร์และพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (BACom) สำหรับค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ 19,999 เหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ ซึ่งถูกลง 20% เมื่อเทียบกับหลักสูตรปรับพื้นฐานของนิวซีแลนด์และหลักสูตรเตรียมความพร้อมอื่นๆ และยังประหยัดค่าครองชีพอื่นๆ เมื่อเทียบกับการเรียนที่นิวซีแลนด์ในปีแรก

2022-01-29_10-13-39_resize

รับสมัครนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 5 และมีผล IELTS อย่างน้อย 5.0 ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้  – 30 เม.ย. 65  (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่ Line : @nzenglish

Comments (0)

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ ม.โอทาโก ม.ดังนิวซีแลนด์ เสริมแกร่งภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ย่นเวลาเรียน ป.ตรี – ป.โทในนิวซีแลนด์

Posted on 29 มีนาคม 2022 by admin

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบัน (Articulation Agreement) ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมี ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ศาสตราจารย์ เดวิด เมอดอช  (David Murdoch) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยโอทาโก ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และหลักสูตรป.ตรี-ป.โท โดยมี นางลิซ่า ฟุทเชค (Ms.Lisa Futchek) ผู้จัดการทั่วไปสาขาต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ (General Manager – International) พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโอทาโกและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันนี้มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ของไทย และมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากลทางด้านการศึกษา ช่วยให้นักเรียนไทยได้รับโอกาสใหม่ๆทางการศึกษา โดยสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการตกลงร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (IBEC) ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แล้ว ยังเป็นเส้นทางเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้ไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสามารถเรียนจบปริญญาภายใน 1 ปีครึ่ง (เรียนปริญญาตรีที่ DPU  2 ปีครึ่ง และไปต่อที่มหาวิทยาลัยโอทาโกอีก 1 ปีครึ่ง ) อีกทั้งยังสามารถเรียนต่อปริญญาโท จบภายใน 1 ปี โดยที่นักเรียนสามารถไปเรียนต่อได้ในหลากหลายสาขานอกจากสาขาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโอทาโกอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกสำหรับหลักสูตรการเชื่อมต่อปริญญาตรี-โทของโอทาโก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่อีเมล์  interaffairs@dpu.ac.th หรือ https://arts.dpu.ac.th/th  หรือ https://iao.dpu.ac.th/

Comments (0)

รางวัลสตรีพิการดีเด่น…

Posted on 22 มีนาคม 2022 by admin

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรีพิการดีเด่น นางสาวสายใจ สกุลวงศ์ธนา ผู้จัดการสำนักงานบริหาร มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่นๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติด้วย ณ ห้องประชุม อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments (0)

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงานทรู ดิจิตอล

Posted on 20 มีนาคม 2022 by admin

            นายกิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “True 5G เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม”  คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 คน อาทิ ดร.ชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ  นายณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ  สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์  นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางอารุณี ไทยบัณฑิตย์ คาร์บอน  รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ  นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์  นายอุดร คงคาเขตร  ศึกษาดูงาน ทรู ดิจิตลอล  ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาระยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ True Digital Park ถนนสุขุมวิท 101 เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงานไมโครซอฟท์

Posted on 28 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

          นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ  คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 คน อาทิ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นายภุชพงค์ โนดไธสง นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ นายชาตรี เวทสรณสุธี  พลตรีเทวมิตร พลภักดี  เพื่อศึกษาดูงาน ไมโครซอฟท์ฯ  ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

คณะผู้บริหาร CDA#3 ศึกษาดูงาน อพวช.

Posted on 21 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

             ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (CDA#3) อาทิ นายกรินทร์  นนทปัทมะดุลย์  ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ ฯลฯ เพื่อศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมี ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ให้การต้อนรับ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

แม็คกรุ๊ป มอบเสื้อผ้าให้ผู้พิการฯ

Posted on 21 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

          นายวิรัช  เสรีภาณุ กรรมการ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ แม็คยีนส์  แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 45 ปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฯ ของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบเสื้อผ้าแม็คยีนส์ให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นนักเรียนประจำและเจ้าหน้าที่ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ กว่า 800 คน  โดยมี นายณรงค์ รัตนโสภา ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบฯ ณ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด  สุขาภิบาล2  เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ – ม.รังสิตฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Posted on 17 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

          บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการสู่การมีงานทำที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์ใช้วิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมี อาจารย์ อรอนงค์ นิธิภาคย์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์  ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ พัทยา จ. ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

“ชลิต อินดัสทรีฯ” อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมลุยปีเสือทอง

Posted on 07 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการ บริษัทฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ต้อนรับศักราชใหม่และเตรียมความพร้อมเปิดโรงงานแห่งใหม่ ช่วยสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมายในปีพ.ศ.2565  ณ โรงงานชลิต อินดัสทรี ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments (0)

“ดีป้า” เปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรฯ รุ่นที่ 3

Posted on 26 มกราคม 2022 by admin

          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม”  (Chief of Digital Agro Business : CDA รุ่นที่3 ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากทั้ง 2 ปี ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วมการอบรมรวม 110 คน โดยปีนี้มีผู้บริหารที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 33  คน เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อไป

เมื่อเร็วๆนี้  ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) เป็นประธานเปิดหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 3 (Chief of Digital Agro Business: CDA#3) พร้อมบรรยายพิเศษ “Smart City for Smart Agriculture with New Normal” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเกษตรสมัยใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้แก่ผู้บริหารระดับสูงในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร สังคม และประเทศ  ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

ทั้งนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการเกษตรจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดและการขาย ทำให้เกษตรกรและคนทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ประเทศไทยคงความเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรและเกษตรแปรรูปสำคัญของโลก พร้อมก้าวข้ามผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รองรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต

นอกจากนี้ สำนักงานฯได้ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3  จำนวน 33 คน ประกอบด้วยข้าราชการภาครัฐ จำนวน 9 คน วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 2 คน ภาคเอกชน 22 คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตรฯ รุ่นที่ 3

ข้าราชการภาครัฐ จำนวน 9 คน ดังนี้

 1. นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ                                                                 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 2. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์                                             เลขานุการ รองประธาน กสทช.   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 3. ดร.นภาพร มณฑานพรัตน์                                                             รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 4. นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์                                                           ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก.
 5. นายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล                                                           ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่)
 6. นางศศิญา ปานตั้น                                                                        เลขานุการกรม   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 7. นางสาวศศิธร พำนัก                                                                     หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 8. ดร.สิทธิเดช ร้อยกรอง                                                                  นักวิจัยระดับ 5  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 9. นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ                                                              นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา ระดับ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วิสาหกิจและองค์กรมหาชน จำนวน 2 คน ดังนี้

 1. นายสมชาย คมพงษ์ปภา                                                              รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 2. นายสาโรช กิจประเสริฐ                                                                ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้-2    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารภาคเอกชน จำนวน  22 คน ดังนี้

 1. นายกรินทร์ นนทปัทมะดุลย์                                                         กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอป อะกริเทค จำกัด
 2. นางสาวกษิญา จรัญวงศ์                                                               กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลาหาร จำกัด
 3. นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล                                                      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
 4. นายคชินทร์ คล้ายนิล                                                                   รองประธานกรรมการฝ่ายขาย บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด
 5. ดร.จรวยพรภัทร ลีสมสิริ                                                               ประธานกรรมการบริหารบริษัท คูโบต้าอนันตภัณฑ์นครราชสีมา จำกัด
 6. นายจิรพิพัฒน์ วรพิพัฒน์                                                              รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
 7. นายชวรินทร์ ลิ่มวิไลกุล                                                               กรรมการผู้จัดการ   บริษัท ลิ้ม สุขใจ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 8. ดร.ชวลิต นิ่มละออ                                                                       ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโอเรียนตอลการ์เมนท์ จำกัด
 9. นายชวลิต หวังธำรง                                                                     ที่ปรึกษา บริษัทผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)
 10. นายดุสิต เต็งไตรรัตน์                                                                   กรรมการผู้จัดการ ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน) จำกัด
 11. นายถาวร เผด็จสุวันนุกูล                                                              กรรมการผู้จัดการ นายฮั่งอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
 12. นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์                                                               ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 13. นายธนกร พันธ์นรา                                                                       เจ้าของกิจการบริษัท ธนไรซ์ อกริเทรด จำกัด
 14. นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร                                                       กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด (บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
 15. นางสาวประภาพรรณ เวลเซอร์                                                    กรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์เทค เอนจิน แอสแซมบลี จำกัด
 16. นางพรรณา ปัญจวีณิน                                                                 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด
 17. นายภานุมาส แสนทวี                                                                  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด
 18. นาย วิชญ์ วงศ์หาญเชาว์                                                             พัฒนาธุรกิจ-นวัตกรรมดิจิทัล  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
 19. นายวิภู รักษ์นภาพงศ์                                                                  ผู้จัดการส่วนอาวุโส–บริการหลังการขายในประเทศ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 20. นายวิวรรธน์ เทียนศิริ                                                                   รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจสัตว์น้ำ  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 21. นายศิวโรจน์ เสาวมล                                                                  หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีการเกษตรกลุ่มบริษัทสหวิริยสตีลอินดัสตรี จำกัด
 22. นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี                                                               เลขานุการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออริจิน / เครือเจริญโภคภัณฑ์

Comments (0)

เรื่องล่าสุด