Archive | ข่าว

“ทิปโก้” ร่วมกิจกรรมงาน “แมคโคร ตลาดนัดโชว์ห่วย”ครั้งที่10

Posted on 16 พฤศจิกายน 2018 by admin

                 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์“ทิปโก้”และผู้นำตลาดน้ำผลไม้เมืองไทย ร่วมกิจกรรมเปิดบูธงาน “แม็คโคร ตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 10” ภายใต้แนวคิด “โชห่วย4.0 คู่คิด… เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”โดยภายในบูธมีผลิตภัณฑ์คุณภาพทิปโก้ให้เลือกมากมายในราคาที่สบายกระเป๋า อาทิ น้ำผลไม้100% ทิปโก้ เวจจี้ น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% ทิปโก้ฟรุตตี้มิกซ์เป็นต้น และยังโปรโมชั่นพิเศษอีกมากเฉพาะในงานนี้เท่านั้นพบกันได้ที่บูธG26  ด่วน!!!  สินค้าหมดแล้วหมดเลย…

                 งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายนศกนี้ตั้งแต่เวลา10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์2-3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

************************************************************

Comments (0)

พลังแห่งความร่วมมือของครู สำคัญอย่างไรต่อการเชื่อมต่อชุมชนการเรียนรู้ที่แตกต่าง

Posted on 16 พฤศจิกายน 2018 by admin

DSC_0648_resize

การดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิทัลต้องใช้ศักยภาพที่แตกต่างของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล คือได้ค้นพบและเพิ่มพูนศักยภาพที่แตกต่างระหว่างตนเองกับผู้อื่น อันนำไปสู่การทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมและประเทศครูถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง

IMG_0620_resize

                    Dr.Camilla Highfield ผู้อำนวยการพัฒนาและการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จาก The University of Aucklandประเทศนิวซีแลนด์กล่าวในงานประชุมประชุมนานาชาติ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ที่อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Value of Teachers” หรือ “คุณค่าของครู” ในหัวข้อ “พลังแห่งความร่วมมือของครูสำคัญอย่างไร: กลยุทธ์สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบนิวซีแลนด์” ว่าในห้องเรียนที่มีความแตกต่าง เหมือนตัวแทนของสังคมที่มีความหลากหลาย แต่จะทำอย่างไรให้ความเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาและประสานกันได้อย่างเข้มแข็ง นิวซีแลนด์จึงสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมทางการศึกษาที่ดี โดยการรวมพลังแห่งความร่วมมือจาก ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน ทั้งการพัฒนาความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เฉพาะตัว รวมทั้งมีการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานระหว่างครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนโดยผู้บริหารให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานด้านการศึกษาอยู่เสมอ มีระบบจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการพัฒนานักเรียนครอบคลุมเชื่อมต่อทั้งเส้นทางการศึกษา ในการรวมเส้นทางการเรียนรู้จากปฐมวัยจนจบการศึกษาให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ให้การสนับสนุนในช่วงการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองได้ โดยร่วมมือกับครอบครัว ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชน เป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างค่านิยมความเชื่อในสังคมของนักเรียน ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน เป็นภาคส่วนหนึ่งกับกลุ่มชาติพันธุ์ในสร้างการเรียนรู้ มีความใกล้ชิดกับชุมชนและมีข้อตกลงในการสร้างกาเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกัน พร้อมส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันด้วยการแบ่งปันทรัพยากรที่มี ประสานการวางแผนและปรับปรุงพัฒนาแผนร่วมกัน และมีการส่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Maree Brannigan

ในการนี้หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ยังได้จัดสัมมนาพิเศษ Teaching as Inquiry: เครื่องมือการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับครูผู้สอน” โดย Maree Brannigan จาก Massey University กล่าวว่า ครูเป็นหัวใจหลักด้านการศึกษา โอกาสและความก้าวหน้าของนักเรียนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต ต้องผ่านการทำแบบฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติจนเกิดความเชี่ยวชาญ ซึ่งครูที่ดีจะต้องมีแนวทางในการสอนที่ชัดเจน มีการสำรวจความต้องการของนักเรียน เริ่มต้นด้วยคำถาม สร้างความรู้ แล้วนำมาวางแผนการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กสามารถคิดได้รอบด้าน และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นตัวของตัวเอง พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการเรียน และการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม

และ “ถอดรหัสการศึกษานิวซีแลนด์สู่การเตรียมผู้เรียนสำหรับอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานิวซีแลนด์ บอกว่าหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ (New Zealand Curriculum) มุ่งเน้นสร้างทักษะวิชาชีพในอนาคตของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ขอบเขตแก่โรงเรียนในการนำหลักสูตรการการศึกษาแห่งชาติมาปรับใช้ในรูปแบบที่เหมาะกับโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะได้เรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชุมชนด้วย

นอกจากนี้ หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ (New Zealand Curriculum) ยังมุ่งเน้นการที่ครูให้ความสำคัญกับเด็กแต่ละคนเป็นการส่วนตัว ไม่ได้มองรวมๆ แต่ดูว่าเด็กแต่ละคนเหมาะกับอะไร มีศักยภาพอะไร ชอบอะไร โดยวางรากฐานมาตั้งแต่เข้าเรียน เมื่อนักเรียนโตขึ้นก็จะเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวตนของตัวเอง ทำให้นักเรียนมีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจนต่อการประกอบอาชีพ โดยครูของนิวซีแลนด์จะมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมนักเรียน 3 ด้านด้วยกันคือ

  1. ครูคือใคร ครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ให้กล้าคิดกล้าแสดงออก และกระตุ้นให้นักเรียนดึงศักยภาพของตัวเองออกมา โดยใช้พื้นที่การเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชนพัฒนาความเป็นตัวตนของนักเรียน
  2. ครูทำอะไร ครูให้ทักษะที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมในการออกไปเผชิญกับโลกภายนอก
  3. ครูทำอย่างไร ครูจะต้องสร้างความท้าทายให้นักเรียนค้นพบศักยภาพและตัวตนของตนเองผ่านการใช้หลักสูตรที่สนับสนุนให้นักเรียนดึงศักยภาพนักเรียนออกมา โดยระบบการศึกษานิวซีแลนด์เอื้อต่อการเตรียมศักยภาพของเด็กตั้งแต่ประถมขึ้นไปจนถึงมัธยมศึกษา มุ่งเน้นวางรากฐานนักเรียนในวิชาพื้นฐานทั่วไปช่วงประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมต้น และในช่วงมัธยมปลายนักเรียนจะเรียนวิชาหลักบางส่วนและเลือกวิชาเฉพาะตามความสนใจที่เหมาะสมกับความเป็นตัวตนของเขา โดยมีทางเลือกให้มากกว่า 40 วิชา ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองและดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

Comments (0)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการฯ

Posted on 14 พฤศจิกายน 2018 by admin

DSC_1824-3_resize

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ  แบรนด์ เฮลธ์ คอนเฟอร์เรนซ์ 2018 และ ประทานรางวัลทุนวิจัย  แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ 900 คน ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

………………***………….…..

Comments (0)

“ทิปโก้” ทุ่มงบสตาร์ทอัพจัดกิจกรรม“ Eat proper wherever you are” ภายใต้ “TipcoConnext”มุ่งเน้นสุขภาพคนไทยทั่วประเทศกับยุคดิจิทัล4.0

Posted on 13 พฤศจิกายน 2018 by admin

              ทิปโก้ ผู้นำตลาดน้ำผลไม้ – ผู้ส่งออกผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของประเทศ ทุ่มงบสตาร์ทอัพ จัดกิจกรรม“ Eat proper wherever you are”ภายใต้โครงการ“TipcoConnext”มุ่งเน้นห่วงใย- ใส่ใจสุขภาพคนไทยทั่วประเทศ ในยุคดิจิทัล4.0 กับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มากับไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจปัจจุบันธุรกิจสตาร์อัพได้รับความนิยมสูงมากมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และที่สำคัญยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

              นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ผู้นำตลาด
น้ำผลไม้ – ผู้ส่งออกผลไม้แปรรูปรายใหญ่ของประเทศ และบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า ในยุคดิจิทัล 4.0ทิปโก้เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อที่จะได้นำมาพัฒนาต่อยอดเพิ่มศักยภาพความคิดข้ามขีดจำกัด สร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ประยุกต์เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

              และเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ทิปโก้ได้เปิดโครงการ Tipcoconnext” เพื่อให้สตาร์ทอัพสายF&B (อาหารและเครื่องดื่ม) ได้มาร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี 4  แกนหลักสำคัญคือ 1 MARKETPLACEแพลตฟอร์ม ONLINE ต่างๆที่ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกัน2 AGRIFOOD TECHNOLOGY &INNOVATION นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร3. HEALTH&WELLNESS LIFESTYLEด้านการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพ4.SMART RETAIL &RESTAURANT นวัตกรรมการจัดการร้านค้าปลีกและร้านอาหารโดยได้เปิดกว้างให้สตาร์ทอัพ เข้ามาเสนอในสิ่งที่ตัวเองสนใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย จนเราได้ทีมที่ชนะในแต่ละรอบกิจกรรม (Hackathon, Accelerate Bootcamp, C-Level Presentation) เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจกับทิปโก้ต่อไป

              ดังนั้นเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ล่าสุด“ทิปโก้”ร่วมมือกับ “Foodindiv” ซี่งเป็นทีมที่ชนะในรอบ Hackathonจัดทำกิจกรรม Eat proper wherever you are” ขึ้น ภายใต้โครงการ “Tipcoconnextเป็นกิจกรรมภายในองค์กร ด้วยวัตถุประสงค์ ว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคอ้วนทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย และจาการสำรวจพบว่าการกินอาหารที่ดี-เหมาะสมกับสุขภาพ จึงเป็นแนวทาง
ดีที่สุด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทำให้เรามีสุขภาพที่ดีมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งทิปโก้ได้เล็งเห็นว่าในยุคดิจิทัล4.0 นี้ เครื่องมือ–นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมและดีที่สุด คือFoodindiv” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ที่ใช้โปรแกรมAI และ Algorithm ที่ถูกพัฒนาจากหลักการโภชนบำบัด (Medicinal Nutrition Therapy) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการทำงานทำหน้าที่เสมือนมีนักกำหนดอาหารส่วนตัวให้คำแนะนำมื้ออาหารตามข้อมูลสุขภาพ สถานที่บริการส่งอาหารที่ใกล้ที่สุดทำให้ลดค่าใช้จ่าย จัดส่งพร้อมด้วยระบบ Healthy buddy , การสะสมแต้ม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ที่ดูแลสุขภาพลดน้ำหนัก ควบคุมไขมัน ควบคุมคอเรสเตอรอล ฯลฯ และสามารถยืดหยุ่นในการรับประทานอาหารให้เหมาะกับสุขภาพแต่ละคน รวมทั้งยังทำให้มีความสุขและสนุกสนานอีกด้วยโดยกิจกรรมนี้จะนำมาเริ่มใช้กับคนในองค์กรทิปโก้ เพื่อเป็นการดูแลใส่ใจสุขภาพโดยให้คนองค์กรมีส่วนร่วมกับแนวคิดนี้

              กิจกรรมEat proper wherever you are” ภายใต้โครงการ “Tipcoconnextเป็นโครงการสตาร์ทอัพที่มากับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ รวมกับการดูแล –  ใส่ใจสุขภาพคนไทยทั่วประเทศ ที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเทรนด์

***********

Comments (0)

ทิปโก้ ขอแนะนำ “Tipco Me” ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ ในรูปแบบขวดพกพา

Posted on 13 พฤศจิกายน 2018 by admin

Final-tipco

          บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์“ทิปโก้” และผู้นำตลาดน้ำผลไม้ในเมืองไทยมานานกว่า 20 ปี ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “Tipco Me” (ทิปโก้ มี) น้ำผลไม้น้ำตาลน้อยแคลอรีต่ำ ในแบบขวดพกพา ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ และใส่ใจตัวเอง โดยมีให้เลือก 4รสชาติ คือ1. ทิปโก้มี มัลเบอร์รี่ผสมผสานของน้ำมัลเบอร์รี่ น้ำองุ่นแดง น้ำทับทิมและน้ำแอปเปิ้ล2.ทิปโก้ มี เสาวรสผสมผสานของน้ำเสาวรส น้ำส้ม น้ำสัปปะรด และน้ำแอปเปิ้ล, 3.ทิปโก้ มี แอปเปิ้ลผสมผสานของน้ำแอปเปิ้ลและน้ำองุ่นขาว และ 4.ทิปโก้ มี ทับทิมกับรสชาติที่สุดแสนอร่อยจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างน้ำผลไม้ ซึ่งใช้สารสกัดจากใบหญ้าหวานในการให้ความหวาน รสชาติ อร่อย สดชื่น อุดมไปด้วยวิตามิน เอ อี และซีสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระ พร้อมคุณประโยชน์อัดแน่นเต็มขวดในขนาดสุดคุ้ม 250 มล.

ท่านที่สนใจ…สามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศในราคาเพียงขวดละ 20 บาทเท่านั้น

******************************************

Comments (0)

คุณแม่คนดัง ชวนล้างมือลดโรคที่มากับเปิดเทอม รณรงค์ “มือสะอาดสร้างสุขภาพดี…มือสะอาดสร้างฝัน”

Posted on 13 พฤศจิกายน 2018 by admin

ในช่วงเปิดเทอมใหม่ที่เด็กๆมาจากหลากหลายสถานที่มารวมตัวกันในสถานศึกษา หรือสถานที่แออัด ไม่ว่าจะเป็น รถโรงเรียน รถประจำทาง รถไฟฟ้า ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (เนอร์สเซอรี่) หรือโรงเรียนอนุบาล อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเด็กได้ง่าย

7 องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ โดยบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือปลอดเชื้อ “หยุดโรคที่มากับเปิดเทอม” เนื่องในวันล้างมือโลกและรณรงค์เดือนแห่งการล้างมือ ภายใต้แนวคิด “มือสะอาดสร้างสุขภาพดี…มือสะอาดสร้างฝัน” เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังเยาวชน คนไทยให้เกิดการล้างมืออย่างถูกวิธีอย่างเป็นรูปธรรม  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

โดยมี นายรูเบน ยัง รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์โพรเทคส์ ร่วมกับ นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยตัวแทนจากองค์กรภาคีเครือข่าย ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย พันเอกหญิงพรรณี ปานเทวัญ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ดร.ดาราพร คงจา นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นางสาวกนกพร สัตตบุศย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด และ ผศ. (พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และในโอกาสนี้ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดย นาย ฟรานซิสโก ฟีน่า ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์รวมภูมิภาคอินโดจีน ยังได้มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบ “กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” โดยมี .นพ.สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป

ภายในงานมีเสวนาพิเศษ “มือสะอาดสร้างสุขภาพดี…มือสะอาดสร้างฝัน” หยุดโรคที่มากับเปิดเทอมโดย นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ผศ.พญ.วีรวรรณ หัตถสิงห์ รองเลขาธิการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และ ผศ.พญ.สุวิรากา โอภาสวงศ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันให้ความรู้และแนวทางป้องกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตลอดจนคุณครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับโรคที่มากับเปิดเทอมและโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าหนาวที่กำลังจะมาถึง ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกิดจากทางเดินหายใจ และโรคระบบทางเดินอาหาร โดยโรคยอดฮิตในระบบทางเดินหายใจที่เด็กๆ เป็นมากที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่ และ RSV ส่วนโรคจากระบบทางเดินอาหารคือโรคท้องร่วง ท้องเสีย ยิ่งในช่วงเปิดเทอมการแพร่เชื้อต่างๆ จะแพร่กระจายไปรวดเร็วมาก เนื่องจากมีการสัมผัสเชื้อโรคร่วมกันในวงกว้าง ทั้งการไอ จาม รู้หรือไม่ว่าการจาม 1 ครั้ง สามารถแพร่เชื้อโรคได้ไกลถึง 6 เมตรหากอยู่ในห้องเรียนหรือโรงอาหาร อาจมีผู้รับและสัมผัสเชื้อโรคพร้อมกันหลายคน เพราะฉะนั้นการล้างมือก็ยังเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ที่จะช่วยป้องกันให้เด็กรอดพ้นจากเชื้อโรคต่างๆ ได้ทางหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ คุณอ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล ดาราชื่อดัง ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพน้องนาวา และการปกป้องลูกรักจากโรคร้ายต่างๆ เพื่อช่วยสานฝันอนาคตของลูก พร้อมร่วมรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี และยังมีเซเลบริตี้คุณแม่ยังสาว คุณโมนา-วิภาวี คอมันตร์ และคุณแคท-รอ.ญ.วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ มาร่วมรณรงค์ด้วย ในงานมีนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมรณรงค์จากพี่ๆ พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และน้องๆ เยาวชน สาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบการล้างมือและสาธิตการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้โพรเทคส์ยังได้จัดโครงการ “มือสร้างศิลป์กับโพรเทคส์” ประกวดส่งผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากมือในหัวข้อ “มือสะอาด สร้างฝัน” ชิงทุนการศึกษาจากโพรเทคส์กว่า 100,000 บาทเพื่อกระตุ้นให้น้องๆ นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และเห็นความสำคัญของการล้างมืออีกด้วย

                      อ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล คุณแม่คนเก่ง บอกว่า ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของลูกมากๆ เพราะรู้ดีว่าการที่เห็นลูกไม่สบายเจ็บป่วยแต่ละครั้ง คนเป็นพ่อเป็นแม่จะเครียดมากๆ และมีผลกระทบตามมามากมาย ลูกก็ต้องหยุดเรียน ฉะนั้น จึงพยายามปกป้องและดูแลสุขภาพน้องนาวาให้ดีที่สุด แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแบบคุณหนู หรือไม่ให้เล่นซนอะไรเลย อ้อมเลี้ยงลูกแบบลุยๆด้วยซ้ำ เพราะการปล่อยให้ลูกออกไปเล่นตามจินตนาการข้างนอก เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการที่ดี ได้จุดประกายการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เด็กได้เติบโต เราในฐานะแม่ ทำได้แค่เพียงคอยปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในความสะอาด เน้นย้ำเรื่องการล้างมือให้ติดเป็นนิสัย เพราะเชื้อโรคมีอยู่ทุกที่ทั้งเชื้อแบคทีเรียและไวรัส อ้อมไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลา ไม่รู้ว่าวันหนึ่งๆ น้องจะไปสัมผัสกับอะไรบ้าง อ้อมก็จะพยายามสอนเขาทุกครั้งก่อนหยิบจับของเข้าปากต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังเล่นซน หรือหยิบจับสิ่งของส่วนรวม หรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง จึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและผู้ปกครอง ช่วยกันปลูกฝังเรื่องการล้างมือนี้ให้กับน้องๆ เพราะมือสะอาดจะช่วยสร้างสุขภาพดี และช่วยให้น้องๆ สามารถเดินตามฝันในอาชีพที่น้องๆ อยากจะเป็นได้ค่ะ

                      คุณโมนา-วิภาวี คอมันตร์ บอกว่า ใส่ใจเรื่องความสะอาดและสุขภาพที่แข็งแรงของเด็กๆ เป็นหลัก เพราะลูกทั้ง 2 คนคลอดก่อนกำหนด ช่วงนั้นใครที่จะเข้ามาหาลูกก็ต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง ก่อนหลังเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือจะหยิบจับอะไรให้ลูกก็ต้องล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาด ทำทุกอย่างให้เป็นระบบจนน้องเข้าโรงเรียน เราตามไปดูลูกไม่ได้ ก็ทำได้เพียงปลูกฝังให้ลูกล้างมือบ่อยๆ บอกเหตุผลว่าทำไมต้องล้างมือให้สะอาด เพราะไม่อยากให้เชื้อโรคที่สะสมอยู่ที่มือ ตามเข้าไปในร่างกายพร้อมกับขนม หรืออาหารที่พวกเขาทาน เขาก็จะเข้าใจ อีกอย่างเราเปิดโรงเรียนสอนพิเศษก็จะเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของห้องเรียน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ เพราะเด็กมากมายเข้ามาใช้บริการ ซึ่งเราก็จะกำชับกับผู้สอนให้ปลูกฝังเด็กๆ ให้ล้างมือก่อนและหลังเข้าห้องเรียนทุกครั้ง รวมไปถึงก่อนและหลังกินขนมหรืออาหารด้วย เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ในเบื้องต้น ที่กลัวที่สุดคือโรคมือเท้าปาก เพราะเชื้อมันแพร่เร็ว และฝังในตัวเด็กนาน เมื่อเป็นแล้วเด็กๆ ก็ต้องหยุดเรียนเป็นสัปดาห์ ส่งผลให้เด็กเรียนไม่ทันเพื่อน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการก้าวตามความฝันของเด็กๆ ด้วย

                      คุณแคท-ร้อยเอกหญิง วันทิตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ กล่าวว่า เน้นย้ำเรื่องความสะอาดมาตั้งแต่น้องพชรเกิด การที่เราจะทำให้ลูกและทุกคนในบ้านเห็นการล้างมือเป็นเรื่องสำคัญ ก็ต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน ทำเป็นตัวอย่างเพื่อปลูกฝังในเบื้องต้นว่าการล้างมือช่วยป้องกันโรคได้นะ เมื่อทุกคนเห็นก็จะทำตาม ซึ่งน้องพชรล้างมือเองทุกครั้ง หลังทำกิจกรรมต่างๆ ก่อนและหลังกินข้าว รวมถึงหลังกลับมาจากข้างนอกด้วย เข้าบ้านมาก็จะไปล้างมือก่อนเป็นอันดับแรก ส่งผลให้ลูกเราเป็นเด็กสุขภาพดี แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย คนเป็นแม่อย่างเราก็สบายใจ ได้เห็นลูกทำกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุก สดใส ร่าเริง มีพัฒนาการที่ดี ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำ เมื่อลูกเข้าโรงเรียน แคทก็ไปดูว่าโรงเรียนเป็นยังไง มีกิจกรรมอะไรบ้าง มีการเรียนการสอนแบบไหน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องน้ำ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ถูกสุขอนามัยหรือไม่  เพราะเมื่อเข้าโรงเรียนลูกก็จะพ้นจากสายตาเราแล้ว ต้องฝากให้โรงเรียนดูแล เพราะต้องไปโรงเรียนทุกวัน เราก็คาดหวังให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อเราปล่อยให้ลูกได้เล่นและทำตามจินตนาการของเขาได้ ก็ต้องปลูกฝังเขาให้รู้จักดูแลรับผิดชอบในสุขภาพและความสะอาดของตัวเองได้ด้วย เพราะจะติดเป็นนิสัยเขาไปจนโต

                      นางนภพรรณ นันทพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย เปิดเผยว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นกำแพงในการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีนั้นต้องทำอย่างไร ฉะนั้นเราต้องสอนให้เด็กรู้จักการล้างมือตั้งแต่ยังเล็กเพื่อสร้างให้เป็นนิสัย เพราะในแต่ละวันมือเราไปสัมผัสอะไรมามากมายหลายอย่าง รวมถึงหยิบจับอาหารใส่ปากด้วย และที่สำคัญเรื่องความสะอาดของผู้สัมผัสอาหาร ทั้งการปรุง เตรียม และประกอบอาหาร จะต้องรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก่อนอาหารจะออกมาสู่ผู้รับ ถ้าความสะอาดเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน เราก็จะมั่นใจได้ว่า เราไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายเชื้อโรค

การล้างมือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่าย ประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี ซึ่งการล้างมือที่ถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ฝ่ามือถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง  เราควรล้างมือเมื่อไร ให้ให้ยึดหลัก 2 ก่อน 5 หลังคือ 2 ก่อน (ทำอาหาร และรับประทานอาหาร) 5 หลัง (เข้าห้องส้วม หยิบจับสิ่งสกปรก เยี่ยมผู้ป่วย สัมผัส หรือเล่นกับสัตว์ และหลังกลับมาจากนอกบ้าน) โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ตลาดสด ศูนย์อาหาร

—————————————

Comments (0)

ชวนนักศึกษาเริ่มต้นเป็นผู้ให้บริจาคโลหิตกับโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่”

Posted on 09 พฤศจิกายน 2018 by admin

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่” เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ พร้อมกันแสดงพลังของคนรุ่นใหม่ ด้วยการผนึกกำลังทำความดีง่ายๆ    ที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ใดๆ เพียงแค่มีหัวใจของการให้ในการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพเป็นประจำ ในวันจันทร์-อังคารที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (หน้าคลินิกเวชกรรม อาคารสมเด็จ) จึงขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมใจกันบริจาคโลหิตตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

…………………….***…………………….

Comments (0)

การศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมประชุมนานาชาติ และจัดสัมมนาพิเศษในงาน EDUCA 2018 ครั้งแรกในประเทศไทย

Posted on 07 พฤศจิกายน 2018 by admin

DSC_0642_resize

        นายเบน เบอโรวส์ ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมด้วยนางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมงานประชุมนานาชาติ พร้อมแชร์แนวคิดในหัวข้อ “พลังแห่งความร่วมมือสำคัญอย่างไร: กลยุทธ์สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบนิวซีแลนด์”  โดย Dr.Camilla   Highfield ผู้อำนวยการพัฒนาและการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จาก The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ และจัดสัมมนาพิเศษ Teaching as Inquiry-เครื่องมือการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับครูผู้สอน” โดย Maree Brannigan จาก Massey University พร้อม “ถอดรหัสการศึกษานิวซีแลนด์สู่การเตรียมผู้เรียนสำหรับอนาคต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ในมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Education New Zealand took centre stage at the International Conference at EDUCA 2018 Conference  

     Mr. Ben Burrowes, Education New Zealand (ENZ)’s Southeast Asia Regional Manager together with Ms.Chortip Pramoolpol ENZ’s Market Manager (Thailand) recently joined EDUCA 2018 Conference to showcase New Zealand teaching style and insight. Special highlights from New Zealand featured a presentation by Dr. Camilla Highfield from The University of Auckland on the topic of “The power of teacher collaboration in communities of learning in New Zealand” and a presentation by Maree Brannigan from Massey University on the topic of “Teaching as inquiry: a professional learning tool for teachers by teachers the New Zealand model in practice” at IMPACT Forum, IMPACT Muang Thong Thani.

Comments (0)

“พร้อมลอง พร้อม LEARN แคมป์ กับแบรนด์จูเนียร์” ลุ้นพาน้องๆ ไปแคมป์ EEC Thailand ฟรี 20 รางวัล

Posted on 06 พฤศจิกายน 2018 by admin

BRAND'S Junior_Camp.

      บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัด “พร้อมลอง พร้อม LEARN แคมป์ กับแบรนด์จูเนียร์” แคมป์ส่งเสริมและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ กับ EEC Thailand ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา ประเทศไทย ที่เขาใหญ่ น้องๆ จะได้เรียนรู้ธรรมชาติจากหลักวิทยาศาสตร์ และจากการจับต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 สร้างพื้นฐานการเรียนรู้จากการเห็น และลองทำด้วยตัวเอง  เสริมทักษะด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม ฝึกไหวพริบเพื่อแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ตามหลักเหตุและผล รวมทั้งเพิ่มขอบข่ายการเรียนรู้แบบ Active learning หรือการเรียนรู้แบบลงมือทำด้วยตนเอง ซึ่งทักษะที่ได้รับจากการเข้าแคมป์ในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กๆ นำไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดี

พิเศษเพียงซื้อแบรนด์จูเนียร์ รสใดก็ได้ 1 แพค ที่ห้างบิ๊กซี   ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบิ๊กซี มาร์เก็ต ทุกสาขา  รับ 1 สิทธิ์ (ไม่จำกัดจำนวนต่อ 1 ใบเสร็จ) แล้วสแกน QR CODE  หรือแอดไลน์ @brandsjrcamp และส่งรูปใบเสร็จที่ซื้อแบรนด์จูเนียร์  ซุปไก่สกัด พร้อมพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ รอลุ้นรับสิทธิ์ร่วมแคมป์ “พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์” ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ http://www.brandsjunior.com

เตรียมพร้อมก่อนการเรียนรู้ด้วยแบรนด์จูเนียร์ ซุปไก่สกัด อุดมด้วย DHA, ALA และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง รสชาติอร่อย หอม และดื่มง่ายกับ 3 รสชาติ ประกอบด้วยรสช็อกโกลาวา รสน้ำผึ้ง และกลิ่นฟรุ๊ตลาวา เพราะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในอนาคต

# # #

Comments (0)

แสดงความยินดีกับนักวิจัยได้รับทุนแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018

Posted on 05 พฤศจิกายน 2018 by admin

          ยินดีกับ 3 นักวิจัยไทย ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้ โรคหืด และโรคระบบหายใจ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.จีรัง ว่องตระกูล ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสาวโสภิดา สุตา สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ารับประทานทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

# # #

Comments (0)

“น้ำแร่ออรา” ปลูกป่าต้นน้ำ5 ภาคทั่วประเทศ จากปลูกป่าออนไลน์กลายเป็นป่าต้นน้ำ….

Posted on 05 พฤศจิกายน 2018 by admin

          นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100%จากต้นน้ำธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ ออราจัดกิจกรรมปลูกป่าออนไลน์ให้กลายเป็นป่าจริงกับโครงการ “ออรา ปลูกป่า 5 ภาค” โดยร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายปกรณ์อุทัยทองผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ชาวบ้าน – นักเรียน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปลูกป่าต้นน้ำโดย 5  ภาคทั่วประเทศรวมแล้วกว่า170,000 ต้น

โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่รักษ์ธรรมชาติร่วมทำความดีด้วยการลงพื้นที่ปลูกป่าต้นน้ำโครงการฯอาทิจุ๋ย – จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ณ อยุธยา ,ปอนด์-หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา,
ยุ้ย-ณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา
ณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้

…………………***………………..

Comments (0)

BRAND’S received The Most Powerful Brands of Thailand 2018

Posted on 05 พฤศจิกายน 2018 by admin

Ms. Pudtarn Pongpatanapaibool, Marketing Director of BRAND’S Suntory (Thailand) recently granted “The Most Powerful Brands of Thailand 2018”, in supplementary food category. This award was hosted by Department of Marketing, Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University. Mr. Sakon Varanyuwatana, Vice Minister for Commerce, Ministry of Commerce, presided over the award ceremony and joined by Professor Dr. Bundhit Eua-arporn, the president of Chulalongkorn University and Associate Professor Pasu Decharin, Dean of Faculty of commerce and accountancy of Chulalongkorn University at Mahitaladhibesra Building, Chulalongkorn University.

……………****………………

Comments (0)

Brand’s Suntory introduces the all-new Brand’s VETA Prune-MatoPlus

Posted on 30 ตุลาคม 2018 by admin

1538023360894

Brand’s Suntory introduces the all-new Brand’s VETA Prune-MatoPlus, prune and tomato essence concentrate for every woman wanting to ooze confidence

Health product answers to every need of new-generation women who take care of their body and complexion

Brand’s Suntory (Thailand) Co.,Ltd has registered a new, exciting product, Brand’s Veta Prune – Matoplus, which brings about a synergy of natural nourishment – prune and tomato extracts in a bottle that is a brimful of health benefits. Brand’s Veta Prune – Matoplus is flavorful and refreshing under the concept “Making you feel a pageant tiara is coming your way every day”. This product caters to the endless whims of new-generation women who avidly take care of both their complexion and shape.

The company is also set to introduce brand ambassador teen actress “Proymon” Monsaporn Chanchalerm, who is known for her fascinating, radiant complexion and good figure, keeping with the trend of taking fine care of your body by consuming natural nutrients.

To publicize the health drink, an event called “Your Tiara Day is Coming and Veta Prune – Matoplus” was held recently.

“Insight surveys conducted on young women found they place priority on selecting products that nourish the complexion and keep their figure in shape,” said Ms. Pudtan Pongpattanapaiboon, Marketing Director, Brand’s Suntory (Thailand) Co., Ltd. “They choose products that are convenient to consume and made from natural ingredients as these are safe, help maintain their shapely figure and nourish their skin for a glowing complexion while they ooze confidence. So Brand’s Veta, the market leader of fruit extracts, launched the new product Brand’s Veta Prune – Matoplus, combining the synergy of natural nutrients – a special breed of prune essence concentrate with high fiber, and the health benefits of tomato essence that is rich in high-efficient anti-oxidants. These help nourish the skin through Brand’s special extracting process, Brand’s Double V Essence, patented by Brand’s Veta. The process generates essence concentrate that nourishes both the skin and figure. The extract is savory and enticing to drink as it helps ladies achieve the dream of having their ‘Tiara Day’,” she explained.

1538023401735_resizeProymon — Monsaporn Chanchalerm picked as Tiara Day ambassador

The company has introduced rising teen star Proymon as its first Tiara Day ambassador promoting Veta Prune – Matoplus. Proyman is suited perfectly for the role as she is a typical example of an ordinary young woman who has proven that attention to every detail and consistent maintenance of a healthy complexion and figure by drinking Brand’s Veta Prune – Matoplus make her feel each day that a tiara is coming her way. Every woman can have the same experience, feeling so exquisitely beautiful and charming that she deserves a tiara. And this is all so simple: just drink Brand’s Veta Prune – Matoplus every day.

Furthermore, a new movie ad campaign titled “So pretty that a tiara is coming your way” has been launched. The movie stars Proyman as a regular young woman who is treated as if she does not exist. But today she is crowned with a tiara on the beauty throne after drinking Veta Prune – Matroplus every day. Once her complexion and figure are “perfect”, she oozes confidence and aura. Her beauty turns heads and men surrender to her stunning looks because she drinks Veta Prune – Matroplus daily, so in other words a tiara comes her way each day. This ad campaign will start to air simultaneously across the country in October.

1538023384897_resize

THB40 million spent on marketing, creating confidence in women with Veta Prune – Matoplus

The company is spending more than THB40 million to market Brand’s Veta Prune – Matoplus. The money is going towards online and offline advertising and public relations after Brand’s has been focusing more on new and online media to attract consumers, the majority of whom go online. Mainstream media is still being used, from television, radio and out-of-home media, to also communicate with consumers and reach target customers.

The company has also organized the event “Brand’s Veta Prune –Matoplus 21 Days For Women Who Deserve a Tiara”. After drinking Veta Prune – Matoplus, women just need to pose with the bottle and post their pictures for the specified number of days – which is 7, 14 and 21 – and tell us the benefits of Veta Prune – Matoplus that you have experienced. Also, add the hashtag # Veta Prune-Matoplus # Women Who Deserve a Tiara Every Day. Just by doing this, you have the chance to vie for special rewards each week. After posting your pictures three times as required, you are entitled to receive the biggest exclusive reward from Brand’s Veta Prune – Matoplus. You can take part in this fun activity from October 22 to November 25, 2018. Get updates on participating in exciting activities at Brand’s Veta Prune – Matoplus event.

IMG_8543-1_resize

“Brand’s Veta has captured more than 80% of the total fruit extract concentrate market, which is worth around THB2 billion and is expanding at an average growth rate of 2%. The goal of developing healthy products that meet consumer demand makes Brand’s Suntory (Thailand) confident that Brand’s Veta Prune – Matoplus will definitely witness a two-digit growth as targeted,” Ms. Pudtan added.

 # # #

Comments (0)

“ทิปโก้ฟูดส์” ดีเดย์!เปิดโรงงานน้ำแร่แหล่งที่ 2 จากต้นน้ำธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มกำลังการผลิตรับตลาดโตเน้นจุดขายซิลิก้า(OSA) และแคลเซียม

Posted on 29 ตุลาคม 2018 by admin

เมื่อเอ่ยถึง “น้ำ” ย่อมมีความสำคัญและคุณประโยชน์กับมนุษย์มากมาย แต่ปัจจุบันเทรนด์การดื่มน้ำได้เปลี่ยนไป “น้ำแร่ธรรมชาติ” นับเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพการดื่มน้ำสะอาดเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะน้ำมีประโยชน์และความจำเป็นต่อร่างกาย แต่หากเลือกดื่มน้ำแร่ธรรมชาติก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย

DSC_8748-1_resizeสร้างใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ แท้ 100%จากต้นน้ำธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์แบรนด์ “ออรา” ได้ทำการเปิดโรงงานน้ำแร่แห่งใหม่! ซึ่งนับเป็นแห่งที่2เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำแร่ รองรับตลาดน้ำแร่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

งานนี้นำโดย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจทิปโก้ ประธานในพิธีเปิดโรงงานร่วมด้วย นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)ทีมผู้บริหารและพนักงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการ เริ่มจากประกอบพิธีพราหมณ์พิธีเปิดป้ายโรงงานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ร่วมงานในพิธีเปิดโรงงานครั้งนี้จากนั้นทุกท่านเดินชมไลน์การผลิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเยอรมันที่มีกำลังการผลิต 140 ล้านขวดต่อปี

DSC_8624_resize

โรงงานน้ำแร่จากแหล่งภูน้ำหยดจ.เพชรบรูณ์ ก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 500 ล้านบาทติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ดื่มน้ำแร่คุณภาพสูงภายใต้มาตรฐานของน้ำแร่ออราคือต้องเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากต้นน้ำธรรมชาติ สะอาด บริสุทธิ์ เท่านั้น และต้องมีซิลิก้า (OSA)แคลเซียม แต่โซเดียมต่ำ เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง

DSC_8967_resize

Comments (0)

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ดฯ จับมือพันธมิตร เพิ่มสิทธิประโยชน์ ชูแอดเวนเจอร์โปรแกรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มครอบครัวไฮเอ็นด์

Posted on 29 ตุลาคม 2018 by admin

 IMG_6686_resize

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ “ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด” เดินหน้าขยายฐานสมาชิกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับสูง และสมาชิกกลุ่มครอบครัว จับมือพันธมิตร ขยายสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกลุ่มครอบครัวไฮเอ็นด์ สำหรับผู้ถือบัตร อีลิท อูทิเมท พริวิเลจ (Elite Ultimate Privilege)” และ “อีลิท แฟมิลี่ พรีเมี่ยม (Elite Family Premium)” ด้วยโปรแกรม Adventure Thailand ประเดิมกับกิจกรรมเดย์ไลฟ์ ขี่ม้า พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สมาชิกคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ร่วมกันในครอบครัวนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ทางด้านวีซ่าที่อำนวยความสะดวกในการเข้าออก และการอยู่อาศัยในประเทศไทย และพริวิเลจทางด้านสิทธิประโยชน์ภาคธุรกิจและบริการต่างๆจากเครือพันธมิตรเดิม ทั้ง บริการรถรับส่งสนามบิน สิทธิประโยชน์ด้านสันทนาการ (Relaxation) ด้านกีฬา และด้านสุขภาพ เป็นต้น

คุณรัชดาวรรณ(1)_

นางสาวรัชดาวรรณ  เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กร และรักษาการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้บริหารจัดการโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ “ไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด” เปิดเผยว่า จากการที่บริษัทฯได้เพิ่มประเภทบัตรไทยแลนด์ อีลิทคาร์ด ให้มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017 ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีบัตรทั้งหมด 7 ประเภท มีราคาตั้งแต่ 5 แสนบาท – 2 ล้านบาท ช่วยให้บริษัทฯสามารถขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่รักเมืองไทย ต้องการอยู่อาศัยและลงทุนในประเทศไทย  รวมถึงลูกค้ากลุ่มที่มาเป็นครอบครัว ซึ่งพบว่า ลูกค้ากลุ่มครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นมากในระยะหลัง  ดังนั้น บริษัทฯจึงได้เพิ่มพริวิเลจด้านสิทธิประโยชน์ให้มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น โดยพบว่าเป็นกลุ่มครอบครัวคนรุ่นใหม่มีความชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์

ล่าสุดบริษัทฯจึงได้ร่วมกับพันธมิตรในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางด้านโปรแกรม Adventure สำหรับผู้ถือบัตรประเภท“อีลิท อูทิเมท พริวิเลจ (Elite Ultimate Privilege)” และ “อีลิท แฟมิลี่ พรีเมี่ยม (Elite Family Premium)” ซึ่งเป็นแพคเกจที่พ่วงกันสำหรับบุคคลในครอบครัว โดยจะได้รับทางเลือกด้านสิทธิประโยชน์มากขึ้นด้วยโปรแกรม Adventure Thailand กับคอร์สเรียนขี่ม้าจากโรงเรียนสอนขี่ม้ามาตรฐานสากลในเครือพันธมิตร  นอกเหนือจากพริวิเลจต่างๆ ทางด้านอาหาร สันทนาการ (Relaxation)  และด้านสุขภาพ เช่น การสอนทำอาหารไทย การสอนกอล์ฟ  และบริการตรวจสุขภาพ เป็นต้น

ทั้งนี้ สมาชิกผู้ถือบัตรทั้งสองประเภทสามารถติดต่อขอรับสิทธิประโยชน์ด้าน Adventure โปรแกรมนี้ได้จากเครือพันธมิตร ได้แก่  Golden Horse Riding Club และ Horseshoes Point เป็นต้น โดยคุณอัญนา ผู้จัดการ Golden Horse Riding Club หนึ่งในเครือพันธมิตร เปิดเผยว่า Golden Horse Riding Club ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เป็นโรงเรียนสอนขี่ม้ามาตรฐานสากล ให้บริการทั้งการสอนขี่ม้า และคาเฟ่ม้า สำหรับเด็กตั้งแต่อายุ  3 ขวบ ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่สนใจในเรื่องม้า  ที่สอนตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงนักกีฬาระดับทีมชาติ  ซึ่งการเรียนขี่ม้ามีให้เลือกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อไปแข่งขัน เรียนแบบคาวบอย หรือเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้ที่จะมาเรียนขี่ม้าที่นี่จะได้รับบทเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยมีครูสอนที่ผ่านการฝึกอบรม มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จากการแข่งและการสอนสูง

คุณรัชดาวรรณ-คุณอัญนา

“นอกจากเรียนขี่ม้า จะ ฝึกวิธีการสื่อสารกับม้าแล้ว ยังได้ ฝึกสมาธิ และออกกำลังกายไปในตัวด้วย ซึ่งผลพลอยได้จากการเรียนขี่ม้าก็คือได้พัฒนาบุคลิกภาพ ที่มาพร้อมกับสรีระที่สวยงาม นอกจากนี้ทางโรงเรียนเรายังจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตามป่าหรือสถานที่ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้ทำการสำรวจเส้นทางเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับผู้เรียน จึงอยากเชิญชวนให้สมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด มาเรียนขี่ม้ากับ Golden Horse Riding Club กันเยอะๆนะคะ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางwww.goldenhorseridingclub.com” คุณอัญนา กล่าว

ปัจจุบันยอดสมาชิกของไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2546 จนถึง 12 ตุลาคม 2561 มียอดสมาชิกรวมทั้งสิ้น 6,592 คน มีบัตรทั้งสิ้น 7  ประเภท มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและสิทธิประโยชน์ โดยมีราคาตั้งแต่ 5 แสน – 2 ล้านบาท ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

1.) บัตร “อีลิท อูทิเมท พริวิเลจ (Elite Ultimate privilege)” หรือแพคเกจหลัก ราคา 2 ล้านบาท อายุบัตร 20 ปี มาพร้อมสิทธิประโยชน์แบบเต็มรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยในระยะยาว 2.) บัตร “อีลิท แฟมิลี่ พรีเมี่ยม (Elite Family Premium)” จะเป็นแพคเกจที่พ่วงกับ “อีลิท อูทิเมท พริวิเลจ” สำหรับบุคคลในครอบครัว ในราคา 1 ล้านบาท โดยอายุบัตรขึ้นอยู่กับบัตรหลัก 3.) บัตร “อีลิท อีซี่ แอสเซส ( Elite Easy Access)” ราคา 5 แสนบาท อายุบัตร 5 ปี สำหรับการเข้าออกในประเทศไทยระยะสั้น สำหรับท่านที่เดินทางคนเดียว และสามารถอัพเกรดเป็นแพคเกจหลักได้ 4.) บัตร“อีลิท แฟมิลี เอ็กซ์เคอร์ชั่น (Elite Family Excursion)” ราคา 8 แสนบาท อายุบัตร 5 ปี เพื่อการเข้าออกในประเทศไทยระยะสั้น เหมาะกับกลุ่มครอบครัวโดยเฉพาะ ด้วยราคาพิเศษสำหรับ 2 ท่านเป็นต้นไป 5.) บัตร “อีลิท แฟมิลี่ อัลเทอร์เนทีฟ (Elite Family Alternative)” ราคา 8 แสนบาท อายุ 10 ปี เป็นบัตรที่เหมาะทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นครอบครัว ในการพำนักระยะยาว เหมาะกับผู้อยู่อาศัยระยะยาว ไม่ว่าจะทำงาน หรือพักผ่อน 6.) บัตร “อีลิท พริวิเลจแอคเซส (Elite Privilege Access)” ราคา 1 ล้านบาท อายุบัตร 10 ปี อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการอาศัยในประเทศไทยในระยะยาว ไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือมาเป็นครอบครัว และมีการเดินทางเข้าออกบ่อยครั้ง และ 7.) บัตร “อีลิทซูพีเรียริตี้เอ็กซ์เทนชั่น (Elite Superiority Extension)” ราคา 1 ล้านบาท อายุบัตร 20 ปี สำหรับผู้ต้องการอาศัยในประเทศไทยระยะยาวโดยไม่ต้องกังวลใจ เหมาะกับกลุ่มเกษียณอายุ หรือผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศไทยในระยะยาว

Comments (0)

เวิลด์ ฟูดส์ฯ จัดกิจกรรม “บินลัดฟ้าพาเที่ยวรัสเซีย2018”

Posted on 24 ตุลาคม 2018 by admin

บริษัท เวิลด์ ฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เจ-มิกซ์ (J-mix)” ผู้นำตลาดน้ำผลไม้ผสมวุ้นน้ำมะพร้าว จัดกิจกรรม “บินลัดฟ้าพาเที่ยวรัสเซีย 2018” ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ที่ทำยอดขายเจ-มิกซ์ (J-mix) ได้ทะลุเป้า นำทีมอาสาพาคู่ค้าเช็คอินจุดแลนด์มาร์คโดย ธัชนนท์ จิรศุภางค์กุล ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จัดเต็มทั้งกินเที่ยวเติมความฟินที่เมืองมอสโคว-ซาร์กอส ประเทศรัสเซีย เมื่อเร็วๆ นี้

Comments (0)

เปิดประชุมวิชาการด้านโภชนาการ 2018

Posted on 24 ตุลาคม 2018 by admin

            พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดงานประชุมวิชาการ แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018  (BRAND’S Health Research Awards 2018)   พร้อมประทานรางวัลทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2018 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายเก็น ไซโตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอดจนคณะกรรมการโครงการฯ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมี พยาบาล นักโภชนาการ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป เข้าร่วมประชุมประมาณ 900 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

………………………………………………………………………..

Comments (0)

บอย แจกแบรนด์เจน ยู กรี๊สสสสดังมาก

Posted on 17 ตุลาคม 2018 by admin

      บอย –ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ แจกแบรนด์เจน ยู เครื่องดื่มโสมสกัด จินเซนโนไซด์ เจนโปร เอกสิทธิ์เฉพาะจาก แบรนด์ อุดมด้วยวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง ตอบโจทย์ผู้บริโภควัยทำงาน  เหมาะอย่างยิ่งกับหนุ่มสาวออฟฟิศ ย่านธุรกิจสำคัญใจกลางกรุงเทพ ถนนสีลม ที่ต้องคิด วิเคราะห์ ฉับไว และตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการทำงาน

ที่พิเศษกว่านั้นก็คือ แบรด์เจนยูที่หนุ่มบอยเอามาแจกในวันนี้เป็นขวดพิเศษที่จัดทำขึ้นเฉพาะแคมเปญ #ใช้สมองจ่ายแทนเงิน กับแบรนด์ เจนยู” ที่จำหน่ายที่ 7-11 เท่านั้นคร้า ดื่มให้หมด แล้วสแกน QR code ใส่โค้ด11หลัก ด้านหลังฉลาก ตอบคำถาม 4 ข้อให้ถูกใน 40 วินาที รับไปเลย M-coupon มูลค่า 150  บาท และ M-coupon แลกรับฟรี แบรนด์เจนยู 1 ขวด หรือจะเข้าผ่านเว็บไซด์  www.genU.co.th   ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 พฤศจิกายน 2561นี้เท่านั้น 

…………………*****………………..

Comments (0)

โอปอล์-อลิน-อลัน รับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ แบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด “พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์ #แบรนด์แต่เช้า”

Posted on 17 ตุลาคม 2018 by admin

อเล็กซ์ เรนเดลล์ จาก EEC Thailand ร่วมให้ความรู้ พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์

เพราะโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีสิ่งไม่คาดฝันและมีความท้าทายใหม่ๆ กว่าแต่ก่อนมาก มีงานวิจัยของ MacArthur Foundation รายงานว่า 65% ของอาชีพในอนาคต จะเป็นอาชีพที่ทุกวันนี้ไม่เคยมีอยู่ อาจถึงขนาดที่ว่าไม่เคยมีใครคิดจินตนาการออก เพราะไม่มีใครรู้ว่าโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันแน่  ดังนั้นแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด จึงเปิดตัวแคมเปญ “พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จูเนียร์ #แบรนด์แต่เช้า” โดย พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์  ซันโทรี่  (ประเทศไทย) จำกัด ชวนพ่อแม่เตรียมความพร้อมของสมองลูกน้อย ก่อนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หัวใจหลักของการก้าวทันโลกสู่ความสำเร็จแบบองค์รวมในอนาคต  ในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้  ณ  Bit Playground  สวนสนุก Digital Interactive ที่นำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาผนวกเข้ากับการเรียนรู้ของเด็กๆ  ห้างสรรพสินค้าเอ็มควอเทียร์

งานนี้มี โอปอล์ – ปาณิสา  อลิน-อลัน อารยะสกุล ไอดอลแม่ลูกต้นแบบยุคใหม่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ให้กับแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด และได้รับเกียรติจาก คุณแม่เกม-ดวงพร ปฐวีกานต์ มาพร้อมลูกสาววัยน่ารัก น้องโสน และน้องสวรรค์ ร่วมด้วย คุณแม่แอน-กนกพร สิมะพิเชฐ เจ้าของ เพจดัง “2Madames.com  นอกจากนี้ยังมีพระเอกหนุ่มหล่อ อเล็กซ์ เรนเดลล์ จาก EEC Thailand ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่สร้างกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบให้กับเด็กๆ มาร่วมงานดังกล่าว

โอปอล์ - ปาณิสา อารยะสกุล ไอดอลแม่ลูกต้นแบบยุคใหม่

โอปอล์ – ปาณิสรา  กล่าวว่า “ปอว่าเด็กๆ สมัยนี้ชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ที่นอกเหนือจากเนื้อหาวิชาการในห้องเรียนอยู่ตลอดเวลา แถมเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าสมัยที่ปอยังเป็นเด็กอีกด้วย อย่างอลินและอลัน  ที่จะมีความสุขมากๆ เวลาได้ลองจับ ลองทำอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นปอจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ของลูกทั้งสองคนเป็นอันดับแรก เพราะการเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในลำดับต่อไปในวัยที่โตขึ้น  ปอจึงเลือกให้ลูกๆ ดื่มแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดทุกเช้า ซึ่งลูกๆ ของปอชอบมาก โดยเฉพาะเวลาแช่เย็นๆ เพราะหอม อร่อย ดื่มง่ายมากขึ้นค่ะ”

ดังนั้นหากต้องการให้ลูกๆ ประสบความสำเร็จในทุกด้าน คุณพ่อคุณแม่จึงต้องช่วยเตรียมพร้อมให้น้องๆ ก่อนการเรียนรู้ ด้วยการดื่มแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัดทุกเช้า ที่อุดมด้วย DHA, ALA และวิตามิน B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง รสชาติอร่อย หอม และดื่มง่ายกับ 3 รสชาติ ประกอบด้วยรสช็อกโกลาวา รสน้ำผึ้ง และกลิ่นฟรุ๊ตลาวา เพราะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในอนาคต

Comments (0)

“น้ำแร่ออรา”เปิดโรงงานเพิ่มกำลังการผลิตรองรับตลาดน้ำแร่โตต่อเนื่อง

Posted on 16 ตุลาคม 2018 by admin

อัดภาพจัมโบ้ขอบขาว15ภาพ

     คุณลักษณา ทรัพย์สาครประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจทิปโก้และนายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการบริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100%จากต้นน้ำ ภายใต้แบรนด์ “ออรา”และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโรงงานการผลิตน้ำแร่ “ออรา” แห่งที่2 เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับตลาดน้ำแร่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจ
ทีมผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้ค้นหาและคัดสรรแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดจากต้นน้ำธรรมชาติ แหล่งภูน้ำหยด จังหวัดเพชรบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ และติดตั้งเครื่องจักรเทคโนโลยีอันทันสมัยนำเข้าจากประเทศเยอรมนีคาดว่าสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 140 ล้านขวดต่อปีณ โรงงานออรา ภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้

*****************************************************************

Comments (0)

เรื่องล่าสุด