Archive | ตุลาคม, 2019

รพ.ราชวิถี จัดโครงการ World Hospice and Palliative Care Day 2019

Posted on 25 ตุลาคม 2019 by admin

         ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562 (World Hospice and Palliative Care Day 2019) จัดโดย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ จัดขึ้นเพื่อ สร้างความเข้าใจประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในสิทธิการรักษาแบบประคับประคองตามเจตนาของผู้ป่วย ลดความทุกข์ทรมานในวาระสุดท้าย มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อ เร็วๆนี้

Comments (0)

ขอเชิญเป็นเกียรติทำข่าว สัมมนาเชิงวิชาการ “สืบตำนาน สานถ้อย รอย รวงทอง” และแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง

Posted on 24 ตุลาคม 2019 by admin

A3-01_resize

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง ทองลั่นธมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ สืบตำนาน สานถ้อย รอยรวงทอง” เพื่อศึกษาวิจัยประวัติการขับร้องเพลงไทยสากล แนว “รวงทอง”และจัดทำเป็นองค์ความรู้ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง และตัวอย่างละครเพลง “วังบัวบาน เดอะมิวสิคัล”  ร้องและแสดงโดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ฟรี ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            13.00 -15.00 น.

            สัมมนา ช่วงที่ 1 สืบตำนาน : ประวัติการร้องเพลง ของครูรวงทอง

                          ช่วงที่ 2 สานถ้อย    : แนวเพลงและแนวการร้องสไตล์ ครูรวงทอง พร้อมการสาธิตวิธีการร้อง

                          ช่วงที่ 3 รอย รวงทอง : ประสบการณ์และความประทับใจในชีวิต

            15.00 – 15.45 น. แถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง

            15.45-18.00 น.  การขับร้องเพลง และละครเพลง โดยศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง /นักร้องรับเชิญ /นักแสดงกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติทำข่าวในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมกันกับศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง ทองลั่นธม และเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่โดยวงดุริยางค์เครื่องลม KU Wind Symphony มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. / 23 ตุลาคม 2562

Comments (0)

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ – ให้ความรู้ฯ แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนฯ

Posted on 19 ตุลาคม 2019 by admin

           กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ยึดถือปฏิบัติในการให้บริการการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน ทั่วประเทศ โดยปีนี้ รพ.ราชวิถี ได้ร่วมทำกิจกรรมฯกับวัดทั้ง 12 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรักษาพยาบาล นับเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติทีเดียว…

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะผู้นำทีมโรงพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหาร อาทิ นายแพทย์สุกรม ซีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทีมแพทย์ – พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่10” โดยการทำกิจกรรมในครั้งเน้นที่ศาสนสถาน 12 แห่ง คือ วัดตะพาน วัดมัชฒันติการาม (วัดน้อย)  วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย)  วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) วัดทางหลวง วัดบางโพโอมาวาส วัดโสมนัสวรวิหาร วัดบรมนิวาส วัดอินทรวิหาร (หลวงพ่อโต) วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เป็นต้น

การออกหน่วยฯ ในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ได้ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนรอบศาสนสถาน รวมถึงการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การปรึกษาการใช้ยา ปรึกษาเรื่องโภชนาการ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของหน่วยแพทย์อาสาฯ นอกจากจะช่วยให้พระสงฆ์รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการทำงานร่วมแรงร่วมใจของทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกส่วน ที่จะได้ทำงานร่วมกันเรียนรู้ร่วมกัน จนเป็นการบูรณาการงานจิตอาสาขนาดใหญ่ที่ส่งผลดีต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ให้เข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครบวงจร

งานจิตอาสาครั้งนี้… ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าตรวจรักษาเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดทุกวันด้วย นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง…

Comments (0)

“เชนไดร้ท์” ลุยกิจกรรม CSR พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายฯ

Posted on 08 ตุลาคม 2019 by admin

          “โรคไข้เลือดออก” นับเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศอีกปัญหาหนึ่ง เป็นโรคติดต่อที่มาจาก “ยุงลาย” โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข กองโรคติดต่อนำโดยแมลง พบว่ามีผู้ป่วยจากไข้เลือดออกถึงเจ็ดหมื่นกว่าคน และมีผู้เสียชีวิตถึง 81 คน ซึ่งเทียบกับปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วมีผู้ป่วยมากกว่าถึง 1.5 เท่า ซึ่งปีนี้รุนแรงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา

ดังนั้น บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดในด้านการกำจัดแมลงของเมืองไทยมานานกว่า 23 ปี  “เชนไดร้ท์”  ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ไข้เลือดอกระบาด เป็นเรื่องใหญ่ โดยเชนไดร้ท์มีแผนในการช่วยเหลือ – ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้กับน้องๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้ว และได้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกระตุ้นให้ทุกโรงเรียน ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจในการกำจัดยุงลาย เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ นักเรียนที่เป็นเด็ก – วัยรุ่นตอนต้น 0-14 ปี   (มีสถิติผู้ป่วยมากที่สุด)

ทั้งนี้ เชนไดร้ท์ฯ ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในโครงการ “พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย โรงเรียนห่างไกลไข้เลือดออก ด้วยเชนไดร้ท์” ผ่านเขตต่างๆ อาทิ เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง และเขตบางกะปิ เป็นต้น ซึ่งได้จัดทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ส่งตรงถึงโรงเรียนต่างๆทั้งหมด 10 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์  โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสารวิทยา  โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนบางกะปิ และโรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) เป็นต้น

การป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกให้เด็กๆที่โรงเรียน ได้ดำเนินการแล้วระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน พร้อมได้ให้ความรู้กับเด็กๆ ในการป้องกันตนเองจากยุงลาย รวมทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สูตรประสิทธิภาพกำจัดยุงลาย ในรูปแบบสเปรย์ ให้แก่โรงเรียนด้วย เชนไดร้ท์คาดหวังว่าเด็กๆจะปลอดภัยจากไข้เลือดออก ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเมื่อเด็กๆมาโรงเรียน

“เชนไดร้ท์” เป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือ – รับผิดชอบ – ให้ความสำคัญและตอบแทนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจ เราก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมไทยให้ยั่งยืน…. เพื่อผู้บริโภคได้สิ่งที่ดี – มีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องคอยติดตามกิจกรรมดีๆของบริษัทฯต่อไป

Comments (0)

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าฯ

Posted on 07 ตุลาคม 2019 by admin

          นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะ รับมอบถุงผ้าจากคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ในโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้

Comments (0)

“เชนไดร้ท์” มอบผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลายฯให้โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ

Posted on 01 ตุลาคม 2019 by admin

          นายธงชัย เจริญกุลเมธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดด้านการกำจัดแมลงของเมืองไทยมานานกว่า 23 ปี “เชนไดร้ท์” มอบผลิตภัณฑ์ เชนไดร้ท์ สูตรประสิทธิภาพ กำจัดยุงลาย ให้กับ ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการ และทีมผู้บริหารโรงเรียนหอวัง โดยร่วมโครงการกับกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “พ่นหมอกควัน วันกำจัดยุงลาย โรงเรียนห่างไกลไข้เลือดออก ด้วยเชนไดร้ท์”  เพื่อช่วยเหลือ – ป้องกัน โรคไข้เลือดออกให้น้องๆ ในโรงเรียน นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทฯ ในด้านการกระตุ้นให้ทุกโรงเรียน ทุกครัวเรือน ทุกพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจในการกำจัดยุงลาย เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งได้จัดทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ส่งตรงถึงโรงเรียนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯด้วย  ณ โรงเรียนหอวัง ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

เรื่องล่าสุด