Categorized | ข่าว

“ดีป้า” มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6

Posted on 12 มิถุนายน 2023 by admin

          ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ 109 ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 และกิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม เชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป…

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 ราย จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ดีป้า)  ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม คุณสมัย ลี้สกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเกษตรและสหกรณ์ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณอรนุช
ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผลงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่เครื่องมือเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลในอนาคต

พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การผลักดันประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลก ยุคใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและครอบคลุม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่ “รู้” แต่ต้อง “เข้าใจ” “ทำได้” และ “ทำเป็น” ตลอดจนการดึงดูดการลงทุน และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่า ผู้นำยุคใหม่จากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สร้างผู้นำยุคดิจิทัลรวมกว่า 500 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ล่าสุด คณะผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6  มีจำนวน 109 คน อาทิ คือ นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา นางกิ่งโพธิ์เงิน ภูมิมศักดิ์ นางสาวกีรตยา เลิศธภัทรกุล นางสาวกุลณภัทร  ยอดวิเศษ นางกุลปรียา พุทธฤดีสุข นายเกรียงศักดิ์ สมนิมิต นางสาวเกศนรี  จองโชติศิริกุล นางสาวไขแข  เชิดวิศวพันธุ์ นายคงพันธ์ ฉมารัตน์ นายครองชัย ตรีสัตย์ นางจารุพรรณ  อินทรรุ่ง นายจิรพล  ตังทัตสวัสดิ์ นางสาวจีรพัชรินทร์  อรรถจินดา นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ นางสาวเจตต์ปรียา ประภาเพ็ญสุข นางสาวชญานันท์ ศรีสกุลเตียว นางสาวชมนาถ  พรสมผล ดร.ชวลิต นิ่มลออ นายชาคริต  ทีปกรสุขเกษม นายช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา นางชุติลักษณ์ พานิชชีวะ นายเชษฐา  ศุภวราสุวัฒน์ นายฐิตกร อุษยาพร นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ดร.ณรงค์พนธ์  บุญทรงไพศาล นายณัฐ  เหลืองนฤมิตชัย นางสาวณัฐฐินี แก้วสะอาด นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร นายณัฐพล สืบอ่ำ นายดอน  เกษมธนโชติ นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี นางสาวทิพวรรณ ตั้งจิตพิบูล นายธนพงษ์  จิรธนาคุณ นายธนพล  กองบุญมา นายธนศักดิ์ รัตนหิรัญภรณ์ นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง นายธวัชชัย ศรีทอง นายธวัชชัย เสรีวัฒนพงษ์ นายธานินทร์ พานิชชีวะ นายธานี ศรีกุญชร นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร นายธีรัส  บุญ-หลง นางสาวนวลศิริ วรเมธาวิวัฒน์ นางสาวนารีมาลย์ เจียงประดิษฐ์ นายนิติ  เมฆหมอก นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส นางบัณจง ธนะแพสย์ ผศ.นพ.บุญชัย  หวังศุภดิลก นางบุปผา กวินวศิน ดร.ปณิตา ชินวัตร นายประเทือง  เผ่าดิษฐ นายปริสุทธิ์  ชินอมรพงษ์ นายพงษ์ชัย วงศ์ชัยชินศรี ผศ.ดร.พร  วิรุฬห์รักษ์ นายพีรพงศ์ กรินชัย นางภัทรพร มิลินทสูต นางสาวภัทรา สุวรรณเดช นายมณฑล นุ่นละออง ดร.มนธ์สินี  กีรติไกรนนท์ นายมนยศ  วรรธนะภูติ นายมนินทร์ อินทร์พรหม  นางมรกต  ยิบอินซอย นางมาลินี  ภาวิไล นายยศกร  ฟอลเล็ต นางยอดฤดี  สันตติกุล นายรังสรรค์  พวงปราง นายรัชฏ จิรโชติกำจร นางสาวรัศมี ตรีพรเจริญ นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ ดร.ฤทธิกร ภูมิมศักดิ์  นางสาวลักษณ์ชฎา หวังพนาวงศ์ ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ นายวรการ จงพิพัฒนสุข นายวรเศรษฐ์  องค์สรานนท์ นางสาววราภรณ์ ชมกลิ่น นางวริชยา ตำนานจิตร นายแพทย์วริศ วิมลเฉลา นายวสวัต  ชวลิตธำรง นายวิชัย  สุขในใบบุญ นายศานิตย์ ภู่บุบผา นางสาวศิราณี ธนาวัฒนวิภาค ดร.ศิรินทร์  นิติเนาวรัตน์ นายศิริพงค์  สิทธิ์บูรณะ นางสาวศิริพร วงศ์ตรีภพ นายศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ รศ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง นายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ นายสมชาย ตรีรัตนนุกูล นายสมศักดิ์ กุญชรยาคง พันเอกสรไชย์ ปานเจริญ นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ นางสาวสิริน  ธนศรีวนิชชัย นางสุกัญญา วนิชจักรวงศ์ นางสาวสุปริญญา เทียนกิ่งแก้ว ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์ นายสุเมธ  สุรบถโสภณ นางสาวสุวรรณี  ลิมปนวงศ์แสน นายเสน่ห์ ตรีขันธ์ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ นางอติพร ประทีปมงคล นายแพทย์อภิชาต  วชิรพันธ์ นายอภิเสต พงษ์สุวรรณ  นายอรรถวิทย์  เฉลิมทรัพยากร  พันเอกอรรถวุฒิ  จันทร์ศุภฤกษ์ นางสาวอรอุมา  มั่นศิลป์ ผศ.นพ.อาทิตย์  บุญยรางกูร นายอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล นางสาวเอษรา วิมลเฉลา

“ดีป้า” มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด