Categorized | ข่าว

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ – ให้ความรู้ฯ แก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนฯ

Posted on 19 ตุลาคม 2019 by admin

           กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ โรงพยาบาลราชวิถี ได้ยึดถือปฏิบัติในการให้บริการการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน ทั่วประเทศ โดยปีนี้ รพ.ราชวิถี ได้ร่วมทำกิจกรรมฯกับวัดทั้ง 12 แห่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรักษาพยาบาล นับเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติทีเดียว…

เมื่อเร็วๆนี้ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะผู้นำทีมโรงพยาบาลพร้อมทีมผู้บริหาร อาทิ นายแพทย์สุกรม ซีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทีมแพทย์ – พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่10” โดยการทำกิจกรรมในครั้งเน้นที่ศาสนสถาน 12 แห่ง คือ วัดตะพาน วัดมัชฒันติการาม (วัดน้อย)  วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย)  วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม) วัดทางหลวง วัดบางโพโอมาวาส วัดโสมนัสวรวิหาร วัดบรมนิวาส วัดอินทรวิหาร (หลวงพ่อโต) วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) เป็นต้น

การออกหน่วยฯ ในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.ราชวิถี ได้ให้บริการการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนรอบศาสนสถาน รวมถึงการปรึกษาเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การปรึกษาการใช้ยา ปรึกษาเรื่องโภชนาการ และสอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร รพ.ราชวิถี ให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้ในการช่วยชีวิตหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของหน่วยแพทย์อาสาฯ นอกจากจะช่วยให้พระสงฆ์รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแล้ว ยังทำให้เห็นถึงการทำงานร่วมแรงร่วมใจของทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกส่วน ที่จะได้ทำงานร่วมกันเรียนรู้ร่วมกัน จนเป็นการบูรณาการงานจิตอาสาขนาดใหญ่ที่ส่งผลดีต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ให้เข้าถึงสิทธิและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและครบวงจร

งานจิตอาสาครั้งนี้… ไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าตรวจรักษาเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดทุกวันด้วย นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง…

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด