Categorized | ข่าว

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ…

Posted on 30 ธันวาคม 2022 by admin

            บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนโดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนทฤษฎีการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ หรือปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ และขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเอง – ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งแบรนด์สำหรับการทำการตลาด ขายผลผลิตด้านการเกษตรของผู้พิการในชื่อว่า 20 ไร่ ออร์กานิคฟาร์ม  ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติ  ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด