Categorized | ข่าว

สภาทนายความฯ ร่วมลงนามกับ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฯ กับคนพิการฯ

Posted on 25 พฤศจิกายน 2022 by admin

สภาทนายความ1

          ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่  เพื่อการพัฒนาคนพิการ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี คนพิการหรือองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงการจัดฝึกอบรมหรือสัมมนาให้ความรู้ทางกฎหมาย  พัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายบุคคลในทุกด้านและทุกมิติ และทำให้สิทธิคนพิการเป็นจริงตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of People with Disability, CRPD)  อีกทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลัก ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติต่อไป รวมทั้งให้สังคมรับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสื่อสารสาธารณะให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและคนพิการ ณ ห้องประชุม สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนคนพิการทั่วประเทศใช้บริการ 1479 สายด่วนคนพิการ และ NiNa 1479 Platform….

สภาทนายความ6

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด