Categorized | ข่าว

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เจ้าภาพงาน Workability Asia Conference 2022 ในโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง”

Posted on 05 กันยายน 2022 by admin

            มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ในฐานะสมาชิก Workability Asia (WAsia)   องค์กรเครือข่ายระดับเอเชียที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา Workability Asia Conference 2022 ในหัวข้อ “อาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ปั่นป่วน” 25 – 27 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางในการประกอบอาชีพและมีงานทำของคนพิการ รวมถึงแสดงผลงานด้านอาชีพของคนพิการ ในงานจะมีกิจกรรมที่สนใจ อาทิ การสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ปั่นป่วน”  บูธแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าคนพิการ กิจกรรมเปิดตลาดของดีเมืองพัทยา คาดมีผู้ร่วมงาน กว่า 1,500 คน

S__129630210-1_resize

            ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (ประธาน Workability Asia )  เปิดเผยว่า Workability Asia (WAsia) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อรวบรวมเป็นองค์กรเครือข่ายระดับเอเชียที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก 52 องค์กร จาก 13 ประเทศ โดยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ศ. 2559  ซึ่งมีภารกิจสำคัญ 3 อย่าง คือ 1.การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคนพิการในเอเชีย การแลกเปลี่ยนบุคลากร 2.เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้วัฒนธรรมและการดำเนินงานระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และ3. รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการให้แก่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย

จากการระบาดของโควิด-19  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ภัยพิบัติ สงคราม ล้วนส่งผลกระทบต่อคนพิการทั้งในด้านความเป็นอยู่และรายได้  ซึ่งทาง WAsia เองก็ตระหนักดีถึงความสำคัญของวิกฤติดังกล่าว จึงมีการขับเคลื่อนงานและมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา และปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนา Workability Asia Conference 2022 ในหัวข้อ “อาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ปั่นป่วน” (Jobs and Employment of People with Disabilities in a Disruptive World) โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เมืองพัทยา ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรคนพิการ และ Workability Asia เห็นควรดำเนินโครงการ “มหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อเท่าทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง” ขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมค้นหาแนวทางใหม่ ๆ ในการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ นอกจากนั้นยังเป็นการแสดงความสามารถและการประกอบอาชีพของคนพิการ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมอาชีพคนพิการในภาพรวมต่อไป

            ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ของโลกที่ปั่นป่วนต่างๆ ทั้งจากโรคระบาด เทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อนำเสนอประเด็นเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางอาชีพของคนพิการ และนำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมการประกอบอาชีพและการจ้างงานคนพิการต่อไป

163995 - ok_resize

            การสัมมนาในครั้งนี้เป็นรูปแบบผสมผสานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคคนพิการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรในประเทศ และ ผู้แทนองค์กรสมาชิกจากต่างประเทศ กลุ่มอาชีพคนพิการ พ่อค้าแม่ค้า คนพิการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมดประมาณ 1,500 คน ซึ่งงานในครั้งนี้จัดขึ้น ที่ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นี้  โดยมีกิจกรรม อาทิ…

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง “อาชีพและการจ้างงานคนพิการในโลกที่ปั่นป่วน”

กิจกรรมที่ 2 การจัดบูธแสดงผลงานด้านอาชีพ และการจำหน่ายสินค้าคนพิการ

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเปิดตลาดของดีเมืองพัทยา ภายในมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสร้างสรรค์  – นำไปประยุกต์ได้ และมีแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและจ้างงานคนพิการในหน่วยงานในสถานปัจจุบันอย่างเหมาะสม  ที่สำคัญคนพิการหรือกลุ่มอาชีพคนพิการที่เข้าร่วมสัมมนามีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

            นอกจากนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ยังได้มีกิจกรรมออกบูธจำหน่ายแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งสินค้าโอทอป 5 ดาวและสินค้าคนพิการ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน  ณ ลานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช อีกด้วย  ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mahatai.org

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด