Categorized | ข่าว

ดีป้าเปิดการอบรมหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4 แบบนิวนอร์มอล

Posted on 09 พฤศจิกายน 2021 by admin

           ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และผู้อำนวยการหลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 4 ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรคณะผู้บริหาร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น5  โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้ โดยมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ในวันเปิดการอบรมครั้งแรกมีวิทยากร เช่น รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) มาบรรยายในหัวข้อ “Big Data Management และการประยุกติ์ใช้ภาครัฐ”, ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท Obodroid และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท HG Robotics บรรยายในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและหุ่นยนต์”, เพียรไกร อัศวโภคา ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เวลธ ครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และกรรมการ สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษาองค์กรที่ประยุกติ์ใช้ Fin Tech จนประสบความสำเร็จ” ในช่วงท้ายมีการเสวนาหมู่เรื่อง “Digital transformation & Manpower หลังวิกฤตโควิด 19: โอกาสและอุปสรรค” โดยวิทยากรคือ โอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ปริญดา มาอิ่มใจ Senior Vice President, Global Power Synergy  Public Company Limited ศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณัฐพล วิมลเฉลา CEO บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กก.ผจก. บจ.เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ และ มงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

ดีป้า สานต่อภารกิจพัฒนา “ซีอีโอ ยุคดิจิทัล” หลังจากเปิดการอบรม “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) ทั้ง 3 รุ่น ล่าสุดการ ดีป้าเปิดหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 4 มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 82 คน อาทิ นิสิต จันทร์สมวงศ์, พล.อ.ชูชาติ บัวขาว, อรนุช ศรีนนท์, ภุชพงค์ โนดไธสง, ชยันต์ ศิริมาศ, ปิยพงศ์ ชูวงศ์, ศุภศิษย์ กอเจริญยศ, นพ.มานัส โพธาภรณ์, นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์, พล.ต.เทวมิตร พลภักดี, พล.ต.นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต, วิน วิริยประไพกิจ, ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ, นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู, รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ, พัฒนา วงศ์นิรันดร์, กรรธิมา สาริกา, พิษณุ มิลินทานุช, วีระศักดิ์ กุลชัยพานิช, รังสิมา ประดิษฐพงษ์, ศุภวรรณ ตีระรัตน์, สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์, อภิสิทธิ์ สุขสาคร, ดร.อายุศรี คำบรรลือ, ธนพงษ์ ณ ระนอง, ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์, ระวี พัวพรพงษ์, พรพนิต รัตนกุล, ธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล, สุวิตา จรัญวงศ์, อโณทัย ดลพิทักษ์, อุดร คงคาเขตร เป็นต้น โดยเนื้อหาของหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆครอบคลุมทั้ง Digital Transformation, Digital Innovation , Digital Economy , Digital Society , Smart City รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้ง Blockchain, IoT , AI , Cyber Security, Data Analytic , 5G , Cloud ฯลฯ ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ได้จริง รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงวิกฤตโควิด-19

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด