Categorized | ข่าว

บรรยายพิเศษเรื่อง เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัล

Posted on 13 มีนาคม 2019 by admin

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับยุค 4.0” ให้แก่ผู้บริหารหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 ของ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กว่า 80 คน โดยมี ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รอง ผอ สนง.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)ดร. อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ที่ปรึกษาหลักสูตรฯ นท.พญ อุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ อภิญญา สุจริตตานันท์ ลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ Mr.Phoukhong Chithoblok และ ทัศนีย์ ทองมี ให้การต้อนรับ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด